slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2023 / 39 ) İstanbul, 15.02.2023

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 06.02.2023 Tarihli Depremden Etkilenen İllerde SGK’ya Olan Yükümlülükler Yönüyle Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır.

 

Bilindiği üzere, 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında mücbir sebep kapsamına alınmıştır.

 

Bu kapsamda; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarla ilgili yapılan düzenlemelere ilişkin olarak 13.02.2023 tarih ve 63843373 sayılı, 14.02.2023 tarih ve 63906440 sayılı GENEL YAZI yayınlanmış olup, anılan Genel yazıların metinleri aşağıya alınmıştır.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: E-51592363-010.07.01-63843373                                                                                                 13.02.2023

Konu: Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülüklerin Ertelenmesi

 

GENEL YAZI

 

Bilindiği gibi, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 06/02/2023 tarihinde hayatı önemli ölçüde etkileyen deprem felaketi meydana gelmiştir.

Belirtilen illerde yaşanan deprem felaketi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalıları açısından 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamında gerekli işlemlerin tesis edilmesi Kurum Yönetim Kurulumuzun 09/02/2023 tarihli, 2023/24 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin Kurumumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının;

 1. 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamına alınmasına,
 2. 06/02/2023 ila 30/04/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 26/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasına,
 3. 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, aylarına ait prim borçlarının (15-14 lü işlem gören işyerleri için 2022 Aralık ayı, 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları) ila 2023 Mayıs ayı) 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/08/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesine,
 4. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak ila Haziran dönemine ait primlerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/08/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesine,
 5. 06/02/2023 ila 26/04/2023 tarihleri arasında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 26/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde ve muhteviyatı prim borçları ile 06/02/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların 31/08/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerlerinin teşviklerden yararlandırılmasına,
 6. Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının 06/02/2023 ila 31/08/2023 borç sorgu tarihli düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmemesine,
 7. Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden prim ve prime ilişkin borçlarına kesinti yapılmamasına,
 8. Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki yerler için 06/02/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31/08/2023 kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılmasına,

ı) Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulmasına, erteleme süresince yeni icra takip dosyalarının açılmamasına,

 1. Erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmamasına, hacizli araçların yakalamalarının kaldırılmasına,
 2. Erteleme kapsamındaki borçlar için 6183 sayılı Kanununun 79 uncu maddesi kapsamında

uygulanan hak ve alacak hacizlerinin (e-mevduat haczi dahil) kaldırılmasına,

 1. Borçların 6183 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile tecil faizi alınmaksızın ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartların sağlanması şartıyla tecil ve taksitlendirilmesine,
 2. Yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya faaliyet gösteren ya da çalışanların 5510 sayılı Kanuna ve ilgili kanunlara göre yapılan borçlanma (3201 sayılı Kanuna göre yapılanlar dahil) ve ihya kapsamındaki borçlarından son ödeme tarihi 06/02/2023 ila 31/08/2023 olanlar için son ödeme tarihinin 31/08/2023 olarak dikkate alınmasına,
 3. Kontrol muayenesine tabi olup yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya dosyası anılan illerde bulunanlardan, kontrol muayene tarihleri 01/02/2023 ila 31/08/2023 olanların kontrol muayene tarihlerinin 31/08/2023 olarak kabul edilmesine,
 4. Fazla veya Yersiz Ödemeler ve Kamu Zararlarından Kaynaklanan Kurum Alacaklarından 06/02/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 31/07/2023 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihinin 31/08/2023 tarihine (bu tarih dahil) ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenmesine,

Karar verilmiştir.

Buna göre, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde meydana gelen deprem felaketi ile ilgili olarak yukarıda açıklanan Yönetim Kurulu Kararı gereğince işlem yapılması gerekmektedir.

Erteleme kapsamındaki borçlar için uygulanmış hak ve alacak hacizlerinin (e-mevduat haczi dahil) üçüncü kişide bloke edilen veya haczedilen tutar olup olmadığına bakılmasının fek edilmesi gerekmektedir.

Borçların 6183 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile tecil faizi alınmaksızın 2013/14 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda ve 30/11/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar başvuru yapılması şartıyla tecil ve taksitlendirme yapılması mümkün bulunmaktadır.

Belirtilen hükümlerden mücbir sebep kapsamında yer alan illerde faaliyet gösteren işyerleri yararlanacaktır.

Ancak, deprem felaketinin yaşandığı iller dışındaki işyerleri için 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca talepte bulunulması halinde bu işyerleri için söz konusu fıkra hükmü uyarınca işlem yapılması mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda talepte bulunulması halinde öncelikle bu talep sonuçlandırılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz/rica ederim.

 

Zeki ÖZDEMİR

Genel Müdür V.

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı:E-96597630-010.07.01-63906440                                                                                                14.02.2023

Konu: Erteleme Hakkında

 

GENEL YAZI

 

Bilindiği gibi, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 06/02/2023 tarihinde hayatı önemli ölçüde etkileyen deprem felaketi meydana gelmiştir.

Öte yandan, Kurum Yönetim Kurulumuzun 09/02/2023 tarihli ve 2023/24 sayılı Kararında; “…

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca, 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin Kurumumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden, meydana gelen deprem felaketi tarihi itibariyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının;

 1. 06/02/2023 ila 31/07/2023 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi kapsamına alınmasının,
 2. 06/02/2023 ila 30/4/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerinin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 26/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasının,

...

d) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak ila Haziran dönemine ait primlerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/08/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmesinin,

 • Yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya faaliyet gösteren ya da çalışanların 5510 sayılı Kanuna ve ilgili kanunlarına göre yapılan borçlanma (3201 sayılı Kanuna göre yapılanlar dahil) ve ihya kapsamındaki borçlarından son ödeme tarihi 06/02/2023 ila 31/08/2023 olanlar için son ödeme tarihinin 31/08/2023 olarak dikkate alınmasının,
 • Kontrol muayenesine tabi olup yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya dosyası anılan illerde bulunanlardan, kontrol muayene tarihleri 01/02/2023 ila 31/08/2023 olanların kontrol muayene tarihlerinin 31/08/2023 olarak kabul edilmesinin,

…”

gerektiğine karar verilmiştir.

 

Buna göre, yürütülecek iş ve işlemler aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır.

A- Kısa Vadeli Sigorta İşlemleri

Deprem felaketi yaşanan illerde; sigortalıların almış oldukları istirahat raporları sebebiyle işverenlerce, 06/02/2023 ila 30/04/2023 arasında verilmesi gereken çalışılmadığına dair bildirimlerin, 26/05/2023 tarihine kadar yapılması halinde bu bildirimler süresinde yapılmış sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Ayrıca, 06/02/2023 tarihinden önce veya 06/02/2023 ila 30/04/2023 tarihleri arasında düzenlenen istirahat raporlarına istinaden hak edilen geçici iş göremezlik ödenekleri işverenlerce çalışılmadığına dair bildirim veya Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında yer alan sigortalılar için ise çalışmadıklarına dair beyan yapılması beklenmeksizin ödenecektir.

06/02/2023 ila 30/04/2023 arasında bildirilmesi gereken iş kazaları ve meslek hastalığı vakaları nedeniyle işverenler ve sağlık hizmet sunucuları tarafından Kuruma yapılması gereken bildirimlerin 26/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılması halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.

B- Sağlık Aktivasyon İşlemleri

Deprem yaşanan illerdeki genel sağlık sigortalılarından, prim ödeme yükümlüsü kendisi olanların 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde tahakkuk edecek prim borçlarının ödenme süresi 31/08/2023 tarihine ertelendiğinden;

 • 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar ile
 • 5510 sayılı Kanunun;
 • 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar,
 • 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olup 5434 sayılı Kanun uyarınca ilgilerini devam ettirenler ve isteğe bağlı prim ödeyen sigortalılar,
 • 50 nci maddesi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar,
 • 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları,
 • Ek 5 inci ve Ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar,
 • Ek 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında sayılan sigortalılar

Kurumumuz sağlık hizmetlerinden 31/08/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) faydalandırılması amacıyla ilgili programlarda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

C- Sigortalı İşe Giriş-İşten Ayrılış Bildirgesi, Borçlanma ve İhya İşlemleri

 

06/02/2023 ila 30/04/2023 tarihleri arasında Kuruma verilmesi gereken sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin 26/05/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi durumunda bu bildirimler yasal süresi içinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Yukarıda belirtilen illerde ikamet eden ya da bu illerde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamında sigortalılığı devam eden kişilerin, 5510 sayılı Kanun ve ilgili kanunlarına göre yaptıkları askerlik, doğum vb. borçlanmaları ile 3201 sayılı Kanuna göre yapılan borçlanmalar, yaşlılık/ölüm toptan ödemesinin yahut 5510 sayılı Kanun ve ilgili Kanunlara göre durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyası kapsamındaki borçlarından, son ödeme tarihi 06/02/2023 ila 31/08/2023 olanlar için son ödeme tarihi 31/08/2023 olarak dikkate alınacaktır.

Mevcut illerde 4/1-(a) veya 4/1-(c) kapsamında çalışması olup ikamet yeri bu iller dışında olduğu için yurt dışı borçlanmaları ikamet ilinde gerçekleştirilenler hakkında da yukarıdaki paragraf hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

D- Kontrol Muayene İşlemleri

Yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya dosyası bulunanlardan; kontrol muayene tarihi 2023/Şubat ayı içerisinde olması nedeniyle 2023/Şubat ödeme dönemine ilişkin durdurulan gelir/aylıkların kontrol muayene tarihleri 31/08/2023 olarak güncellenecektir. Bu gelir/aylıklarının açılmasına yönelik ikinci karar işlemleri Genel Müdürlüğümüzce yapılacaktır.

Yine aynı şekilde kontrol muayenesi 01/02/2023 ila 31/08/2023 tarihleri arasında bulunan; gelir/aylık sahipleri, bakmakla yükümlü olunan malul çocuklar ve haklarında Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükümleri uygulanacak olanların kontrol muayene tarihleri 31/08/2023 olarak güncellenecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                                       İsmail ERTÜZÜN

                                                                                                                                           Genel Müdür