slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2023/105 2023 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 06.07.2023
2023/104 3 Temmuz 2023 Tarihinde Verilemeyen Bazı Beyanname ve Bildirimler Hakkında E-Beyanname Sitesinde Duyuru Yayınlanmıştır. 04.07.2023
2023/103 GVK’ nun Geçici 67’ inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Süresi Uzatılmasına, Ayrıca Döviz Hesaplarına İlişkin Tevkifat Oranı %25’e Yükseltilmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 03.07.2023
2023/102 Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %15,75 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 03.07.2023
2023/101 2023 Yılı İkinci Yarısında Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Yeniden Belirlenmiştir. 03.07.2023
2023/100 06.02.2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki Vergi Dairelerine Bağlı Mükellefler İçin, 2023 Yılı Geri Kazanım Katılım Payı Beyan Dönemleri Altı Aylık Olarak Belirlenmiştir. 09.06.2023
2023/99 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “SGK Bildirimleri” Bölümünde Yapılan Değişiklik İle İlgili Duyuru Yayınlanmıştır. 05.06.2023
2023/98 31.05.2023 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken Elektronik Defterlerin, Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatılmıştır. 29.05.2023
2023/97 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlara Yönelik Kayıtlarını Düzelten Mükelleflerin Beyan ve Ödeme Süresinde Değişiklik Olmamıştır. 29.05.2023
2023/96 Af Kanunu Olarak Bilinen 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin 1 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 26.05.2023
2023/95 KOBİ Tanımı ve Tutarlarını Değiştiren Yönetmeliğe İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 25.05.2023
2023/94 531 Sıra No.Lu VUK Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (B) Bendi İle Geçici 1 inci Maddesi Uyarınca Getirilen Yükümlülükler Kapsamında Verilmesi Gereken Teminatların Verilme Süresi Uzatılmıştır. 22.05.2023
2023/93 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır. 16.05.2023
2023/92 Kabahatler Kanununun İdari Para Cezaları İle İlgili Bazı Maddelerinin Uygulamasına İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 16.05.2023
2023/91 Bir İşyeri Açmaksızın Gezici Olarak Veya Pazar Takibi Suretiyle Perakende Emtia Alım-Satımı İle Uğraşan Mükelleflerin Şartları Sağlamaları Halinde Basit Usule Geçebileceklerine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 25.04.2023
2023/90 Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs formlarına, e-Defterlere, “Elektronik Defter Beratları”na İlişkin Süreler Uzatılmıştır. 25.04.2023
2023/89 31.03.2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Döviz Hesaplarının KKM Hesabına Aktarımı Sonucunda Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Getirilmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 25.04.2023
2023/88 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Sekizinci Fıkrasının Uygulamasına İlişkin Milli Emlak Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 18.04.2023
2023/87 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun, 10 uncu Maddesinin 27 nci Fıkrası İle İhdas Edilen Ek Verginin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 18.04.2023
2023/86 2023 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına % 8,77 Olarak Belirlenmiştir. 13.04.2023
2023/85 7440 Sayılı Kanun Kapsamında E-Beyanname Sisteminde Güncellemeler Yapılmıştır. 10.04.2023
2023/84 22 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 10.04.2023
2023/83 2023 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 05.04.2023
2023/82 Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümü ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır. 03.04.2023
2023/81 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 03.04.2023