slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2023 / 50 ) İstanbul, 23.02.2023

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır.

 

23.02.2023 tarih ve 32113 sayılı Resmi Gazetede 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

 

Yayımlanan yönetmelik ile; 12.10.2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına bent eklenmiş, aynı Yönetmeliğe 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere Rafinerilere ilişkin ücretler başlıklı 4/A maddesi eklenmiştir.

 

Bahse konu değişiklik Yönetmeliği metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

23 Şubat 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32113

 

1567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN

KAPSAMINDA ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 12/10/2021 tarihli ve 31626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Rafineri: 23 Şubat 2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1)’de kuruluş, faaliyet, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasları düzenlenen rafinerileri,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Rafinerilere ilişkin ücretler

MADDE 4/A- (1) Rafinerilerin faaliyet izni başvurularında 8.000.000 TL ücret alınır. Bu tutar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak suretiyle uygulanır.

(2) Rafinerilerin hisselerinin devrine yönelik izin başvurularında birinci fıkrada yer alan ücret devralınacak pay oranı nispetinde alınır. Ancak söz konusu payların veraset yoluyla intikal etmesi veya payları devralacak kişinin mevcut pay sahibi kişinin alt soy veya üst soyu olması durumunda ücret alınmaz.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.