slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2022/86 Elektronik Ortamda Düzenlenecek Belgeler İle İlgili Uygulamaya Geçiş Tarihlerine Dikkat Edilmesi Gerekmektedir. 29.06.2022
2022/85 Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlerin Kredi Kullanımlarını Düzenleyen BDDK Kararı Yayımlanmıştır. 29.06.2022
2022/84 Kurban Bayramı ve Mali Tatil Nedeniyle 2022 Mayıs Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu Yoluyla Ödenme Süresinin 27.07.2022 Olarak Belirlendiğine İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır. 29.06.2022
2022/83 Taşınmaz Satış Sözleşmelerinin ve Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmelerinin Noterler Tarafından da Yapılabilmesine İlişkin Kanun Yayımlanmıştır. 29.06.2022
2022/82 İstanbul Finans Merkezi Kanunu Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 29.06.2022
2022/81 GVK’ nun Geçici 67’ inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 29.06.2022
2022/80 Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Kararları Yayımlandı. 24.06.2022
2022/79 İhracat İstisnası Senaryosunda Düzenlenen Fatura Tipine Yeni Kod Eklenmiştir. 24.06.2022
2022/78 İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Kapsamında Bazı Bilgilerin İnternet Ortamında Verilmesine İlişkin Açıklamaların Yapıldığı KDV Sirküleri Yayınlanmıştır. 24.06.2022
2022/77 Yetkili Müesseselerin Efektif/Döviz Alış ve Satış İşlemlerinde ve Müşterileriyle Yapacakları Sözleşmelerde İşlem ve Sözleşmeleri Yapmadan Önce Vergi Kimlik Numarası Tespit Etme ve Kullanımı Zorunluluğu 5.000 Amerikan Doları Olarak Belirlenmiştir. 16.06.2022
2022/76 Tüketici Kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranı % 10 olarak belirlenmiştir. 12.06.2022
2022/75 Konut Kira Artışlarına % 25 Sınır Getiren 7409 Sayılı Kanun Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 12.06.2022
2022/74 Katma Değer Vergisi Beyannamesi Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyurusu Yayımlanmıştır. 10.06.2022
2022/73 Belediye Gelirleri Kanununda Yapılan Değişiklik İle Türkiye’de Gerçekleştirilen Fuarların Düzenlendiği İç Alanlarda Yapılan İlan ve Reklamlar Vergiden İstisna Edilmiştir. 07.06.2022
2022/72 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır. 01.06.2022
2022/71 İnternet Ortamında Yayımlanan İlanlara Yönelik Bazı Bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığınca Alınmasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 31.05.2022
2022/70 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 30.05.2022
2022/69 Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun Doldurulması Hakkında Hazırlanan Duyuru İnternet Vergi Dairesinde Yayınlanmıştır. 27.05.2022
2022/68 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 27.05.2022
2022/67 Basit Usulde Tespit Olunan Kazançlarda Gelir Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Açıklamaların Yapıldığı Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 26.05.2022
2022/66 531 Sıra No.Lu VUK Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (B) Bendi İle Geçici 1 inci Maddesi Uyarınca Getirilen Yükümlülükler Kapsamında Verilmesi Gereken Teminatların Verilme Süresi Uzatılmıştır. 26.05.2022
2022/65 Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Kapsamında Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı Nedeniyle Yararlandıkları İstisna Tutarı 2021 Yılı İçin 483.000,00 TL. nı Aşanlar Dikkat! 25.05.2022
2022/64 Yeniden Değerleme Uygulamasına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 22.05.2022
2022/63 İhracatçı İle Üreticilere 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 22.05.2022
2022/62 2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemine Ait, Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır. 16.05.2022