slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 109 ) İstanbul, 27.07.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 30.06.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Döviz Hesaplarının KKM Hesabına Aktarımı Sonucunda Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Getirilmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır.

 

27.07.2022 tarih ve 31905 sayılı Resmi Gazetede 5872 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, 7352 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na “Geçici Madde 14” eklenmiş ve eklenen madde ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, 4. Geçici Vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda ortaya çıkan 2021 yılının son üç aylık dönemine ait kur farkı kazançları da dahil olmak üzere 2022 yılına ait bazı kazançlar Kurumlar Vergisi’nden istisna tutulmuş idi.

 

Yine 28.05.2022 tarih ve 31849 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7407 sayılı Bankacılık Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Geçici Madde 14” maddesine aşağıdaki paragraf eklenmiş ve Cumhurbaşkanına uygulama süreleri ile ilgili yeki verilmişti.

 

“(4) Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetkilidir.

 

(5) Bu madde kapsamındaki istisnalar 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanır.”

 

Düzenleme sonrasında kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer almasa dahi 31.03.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar istisna kapsamına alınmıştı.

 

Bu defa yayımlanan 5872 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; söz konusu istisnanın, kurumların 30.06.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibariyle uygulanmasına karar verilmiştir.

 

Bunun sonucunda kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer almasa dahi 30.06.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar istisna kapsamına alınmıştır.

 

Söz konusu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

27 Temmuz 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31905

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 5872

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın 30/6/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına, 5520 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

2 Temmuz 2022

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI