slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2022/111 Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 09.08.2022
2022/110 Belediyelerin Nüfusları İle Sosyal ve Ekonomik Gelişme Durumları Dikkate Alınarak Hazırlanan Belediye Gruplarına İlişkin Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 03.08.2022
2022/109 30.06.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Döviz Hesaplarının KKM Hesabına Aktarımı Sonucunda Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Getirilmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 27.07.2022
2022/108 Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır 27.07.2022
2022/107 Belediye Gelirleri Kanununa Göre Beyan Edilecek Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 27.07.2022
2022/106 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri Nolu Tebliğ Yayımlanmıştır. 27.07.2022
2022/105 Yabancılar ve/veya Türkiye Mukimi Olmayanlardan Yapılacak Tahsilatların Tevsikine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır 25.07.2022
2022/104 Uzlaşma Komisyonlarının Uzlaşma Konusu Yapabilecekleri Vergi ve Ceza Miktarları Yeniden Belirlenmiştir. 25.07.2022
2022/103 7417 Sayılı Kanun İle Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunda ve Kabahatler Kanununda Yapılan Düzenlemelere İlişkin Olarak Açıklamaların Yapıldığı Tahsilat Tebliğleri Yayımlanmıştır. 21.07.2022
2022/102 Tecil Faizi Oranı Yıllık % 24 Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 21.07.2022
2022/101 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle Ar-ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkez Dışında Geçirdikleri Sürelerin GV Stopaj Teşvik Oranının Yükseltilmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 21.07.2022
2022/100 Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2,5 Olarak Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 21.07.2022
2022/99 2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına % 61,12 Olarak Belirlenmiştir. 20.07.2022
2022/98 Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. 15.07.2022
2022/97 GVK’ nun Ücretlerde İstisna Tutarlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır. 08.07.2022
2022/96 Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlerin Kredi Kullanımlarına İlişkin Kurallarda Bazı Değişiklikler Yapan BDDK Kararı Yayımlanmıştır. 08.07.2022
2022/95 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 08.07.2022
2022/94 2022 Yılında Sigortalı Başına 100 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir. 07.07.2022
2022/93 7417 Sayılı Kanun İle Bazı Vergi Kanunları ve Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişiklikler. 07.07.2022
2022/92 7417 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi Kanununa Eklenen Geçici 15. Madde İle Varlık Barışı Yeniden Getirilmiştir. 07.07.2022
2022/91 Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7417 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır. 07.07.2022
2022/90 Kıdem Tazminatı Tavanı 15.371,40 TL. Olmuştur. 06.07.2022
2022/89 2022 Yılı İkinci Yarısında Uygulanacak Asgari Ücret ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Yeniden Belirlenmiştir. 04.07.2022
2022/88 2022 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu Değerlemelerinde Kullanılacak Döviz Kurları. 04.07.2022
2022/87 531 Sıra No.Lu VUK Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (B) Bendi İle Geçici 1 inci Maddesi Uyarınca Getirilen Yükümlülükler Kapsamında Verilmesi Gereken Teminatların Verilme Süresi Uzatılmıştır. 01.07.2022