slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2024 / 45 ) İstanbul, 02.05.2024

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: GVK’ nun Geçici 67’ inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Oranlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar Yayımlanmıştır.

 

01.05.2024 tarih ve 32533 sayılı Resmi Gazetede 8434 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar eki Karar ile; Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 maddesi kapsamında belirlenen bazı kazanç ve iratlara uygulanacak indirimli tevkifat oranları yeniden belirlenmiştir.

 

1. 31.07.2024 tarihi arasında (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31.07.2024 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faiz ve kar payların 1 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanacaktır

(d) Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7) ve (12) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından;

(2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %7,5 (eski oran: %5),

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %5 (eski oran: %3),

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan %2,5 (eski oran: %0),

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0, (oran değişikliği olmamıştır)

v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0, (oran değişikliği olmamıştır),

vi) Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0, (oran değişikliği olmamıştır)

 

(3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından

 

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda: %7,5 (eski oran %5),

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda: %5 (eski oran %3),

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda: %2,5 (eski oran %0),

iv) Kur korumalı katılma hesaplan ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0, (oran değişikliği olmamıştır)

v) Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0, (oran değişikliği olmamıştır)

 

(Yürürlük Tarihi:01.05.2024 tarihinden itibaren vadesi ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kar payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar payları için uygulanmak üzere 01.05.2024 tarihinde)

 

2. 23.12.2020 ile 31.07.2024 tarihi arasında (bu tarih dahil) iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından ihraç edilen gelir ve kazançlara 2006/10731 sayılı BKK’nın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %7,5 (eski oran: %5),

ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5 (eski oran: %3),

iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %2,5 (eski oran: %0),

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %7,5 (eski oran: %5),

v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlara %2,5 (eski oran: %3),

vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlara %2,5 (eski oran: %0)

 

Ayrıca 23.12.2020 ile 31.07.2024 tarihi arasında (bu tarih dahil) iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara 2006/10731 sayılı BKK’nın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %7,5 (eski oran %0) uygulanacaktır.

 

(Yürürlük Tarihi:01.05.2024 tarihinden itibaren iktisap edilen; bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar, fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ve yatırım fonu katılma paylarından elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanmak üzere 01.05.2024 tarihinde)

 

3. 22.12.2021 ile 31.07.2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara, 2006/10731 sayılı BKK’nın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 (oran değişikliği olmamıştır) uygulanacaktır.

(Yürürlük Tarihi:01.05.2024 tarihinde)

 

4. 28.06.2022 ile 31.07.2024 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara, tevkifat oranı %7,5 (eski oran %0) olarak uygulanacaktır.

(Yürürlük Tarihi:01.05.2024 tarihinden itibaren iktisap edilen 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanmak üzere 01.05.2025 tarihinde)

 

Söz konusu Karar metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

8434chbkararı

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms