slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2023 / 132 ) İstanbul, 01.09.2023

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır.

 

01.09.2023 tarih ve 32296 sayılı Resmi Gazete’de “Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

 

Anılan Yönetmelik değişikliği ile; Bölge Kurucu ve İşleticilerinin doğalgaz satış ve dağıtımı hakkında yönetmeliğe madde eklenerek bölgelerde satış ve dağıtıma ilişkin düzenleme yapılmış bulunmaktadır.

 

Bahse konu Değişiklik Yönetmeliği metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

1 Eylül 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32296

 

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “7 nci,” ibaresinden sonra gelmek üzere “9 uncu,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“B.K.İ.’lerin doğal gaz dağıtım ve satış faaliyetleri

Madde 26/A- Doğal gaza ilişkin faaliyetlerin B.K.İ.’ler tarafından yürütüldüğü serbest bölgelerde, serbest bölge doğal gaz şebekesi, B.K.İ. tarafından bölgenin mevcut durumu ve potansiyel gelişimi dikkate alınarak projelendirilir, inşa ettirilir, genişletilir ve iyileştirilir. Serbest bölge doğal gaz şebekesinin ve ilgili tesislerin fizibilite, etüt, proje, müşavirlik, kontrol, denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım hizmetleri Yapım ve Hizmet Sertifikası sahiplerine B.K.İ. tarafından yaptırılır. Yapım ve Hizmet Sertifikası sahiplerinden alınan bu hizmetlerin giderleri B.K.İ. tarafından kullanıcılara yansıtılamaz.

B.K.İ. tarafından kullanıcılara yapılan doğal gaz satışında, birim doğal gaz alım fiyatının üzerine herhangi bir bedel ilave edilemez, faturaya herhangi bir ad altında bir ücret yansıtılamaz. Ancak en fazla yüzde on olmak şartıyla, hizmet tarifesinde belirlenecek oranlara göre kullanıcının tüketim maliyeti üzerinden hesaplanacak bedel BKİ tarafından ayrıca kullanıcılardan tahsil edilebilir.

B.K.İ.’lerin serbest bölgeler içerisinde doğal gaza ilişkin yürüttükleri faaliyetlere ilişkin diğer ilke ve kurallar genelge ile belirlenir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.