slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 107 ) İstanbul, 26.07.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Belediye Gelirleri Kanununa Göre Beyan Edilecek Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyannamesine İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

 

26.07.2022 tarih ve 31904 sayılı Resmi Gazetede 55 Seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere, Belediye Gelirleri Kanunu’na göre Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir. Bu verginin mükellefi (istisnalar hariç) elektrik ve havagazını tüketenlerdir. Elektrik Piyasası Kanununa göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumlu olup organize sanayi bölgelerinde tüketilen elektrik enerjisinin vergisini organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine elektriği temin eden kuruluş ödemektedir.

 

Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar.

 

Anılan Tebliğ ile; elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tarafından belediyeye verilecek beyannamenin şekil ve muhtevası yeniden belirlenmiş bulunmaktadır.

 

Buna göre elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, yeni beyanname örneğine uygun olarak tahsil tarihini takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye beyan etmek ve aynı süre içinde ödemekle yükümlü olacaklardır.

 

Söz konusu Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiş olup, Tebliğ ekine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220726-12-1.pdf

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

26 Temmuz 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31904

 

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 55)

MADDE 1- (1) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun elektrik ve havagazı tüketim vergisine ilişkin 39 uncu maddesi uyarınca elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tarafından doldurularak belediyeye verilecek beyannamenin şekil ve muhtevası Ek-1’de yer almaktadır.

MADDE 2- (1) Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, Ek-1’de yer alan beyanname örneğine uygun olarak tahsil tarihini takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye beyan etmek ve aynı süre içinde ödemekle yükümlüdürler.

MADDE 3- (1) 16/9/1981 tarihli ve 17460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No: 9 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden ayın 1 inci gününde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.