slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 104 ) İstanbul, 25.07.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Uzlaşma Komisyonlarının Uzlaşma Konusu Yapabilecekleri Vergi ve Ceza Miktarları Yeniden Belirlenmiştir.

 

23.07.2022 tarihli ve 31901 sayılı Resmi Gazete’de 539 Seri Nolu “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmıştır.

 

Anılan Tebliğ ile; uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının miktarları yeniden belirlenmiş bulunmaktadır.

 

Bahse konu Genel Tebliğ metnine ve Tebliğ eklerine aşağıda yer verilmiştir

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

23 Temmuz 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31901

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 539)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 1 inci maddesinde yer alan yetkiye istinaden uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının miktarlarını belirlemek bu Tebliğin amaç ve kapsamını teşkil etmektedir.

Yasal mevzuat ve dayanak

MADDE 2- (1) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

- Ek 1 inci maddesinde; “Mükellef tarafından, ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları ile 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza ve 370 inci maddenin (b) fıkrası kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere mezkur maddeye göre kesilen ceza hariç) tahakkuk edecek miktarları konusunda, vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten ya da 369 uncu maddede yazılı yanılmadan kaynaklandığının veya bu Kanunun 116, 117 ve 118 inci maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun dışında her türlü maddi hata bulunduğunun veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda, idare bu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde mükellefler ile uzlaşabilir. Uzlaşma konusu verginin matrah farkları itibariyle bölünebildiği durumlarda uzlaşma sadece toplam matrah farkının bu bölümüne isabet eden vergi kısmı için de yapılabilir. Uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tespitinde cezayı gerektiren fiil bazında kesilecek toplam ceza tutarı dikkate alınır ve 5.000 Türk lirasını aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için Kanunun 376 ncı maddesindeki indirim oranı %50 artırımlı olarak uygulanır…

Sürekli, geçici ve merkezi uzlaşma komisyonlarının teşkili, uzlaşmaya müracaat etmeye yetkili olanların belirlenmesi, uzlaşmanın şekli, uzlaşmaya konu edilebilecek vergi, resim ve harçların belirlenmesi, uzlaşma komisyonlarının yetkileri, uzlaşmanın yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir…”,

- Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.”

hükümleri yer almaktadır.

Uzlaşma komisyonlarının tarh edilen vergi ve kesilen vergi ziyaı cezalarına ilişkin yetkisi ve yetkili uzlaşma komisyonlarının tespiti

MADDE 3- (1) Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarına ilişkin yetki sınırı bu Tebliğ ekinde yer alan listede (Ek 1) belirlenmiştir.

(2) Vergi dairesi/malmüdürlüğü uzlaşma komisyonlarının yetkisini aşan uzlaşma talepleri ilgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık uzlaşma komisyonunca, bunların yetkisini aşan uzlaşma talepleri ise sırasıyla Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.

(3) Uzlaşma görüşmesinin yapılacağı yetkili komisyon, vergi/ceza ihbarnamesindeki tarh edilen vergi miktarına göre belirlenecektir. Aynı yıl veya muhtelif yıllar için birden fazla tarhiyatın yapıldığı durumlarda yetkili komisyon en yüksek vergi miktarını içeren vergi/ceza ihbarnamesine göre belirlenecektir. Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer ihbarnamelerin de en yüksek vergi miktarını içeren ihbarname için belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda incelenmesi gerekmektedir.

(4) Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile 213 sayılı Kanunun 371 inci maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları için uzlaşma başvurusunda bulunulan hallerde ise cezanın hesaplanmasına esas teşkil eden vergi miktarı dikkate alınarak yetkili uzlaşma komisyonu belirlenecektir. Vergi miktarı hangi uzlaşma komisyonunun yetkisi içerisinde kalıyor ise vergi ziyaı cezası için yapılan uzlaşma talepleri de bu komisyonda görüşülecektir.

Yukarıdaki şekilde kesilen vergi ziyaı cezalarının birden fazla olması halinde ise yetki, cezanın hesaplanmasına esas teşkil eden en yüksek vergi miktarını içeren vergi/ceza ihbarnamesine göre belirlenerek uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer ihbarnamelerle birlikte yetkili uzlaşma komisyonunda görüşülecektir.

Uzlaşma komisyonlarının usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin yetkisi ve yetkili uzlaşma komisyonlarının tespiti

MADDE 4- (1) Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin yetki sınırı bu Tebliğ ekinde yer alan listede (Ek 2) belirlenmiştir.

(2) Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılan ve vergi dairesi/malmüdürlüğü uzlaşma komisyonlarının yetkisini aşan uzlaşma talepleri ilgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık uzlaşma komisyonunca, bunların yetkisini aşan uzlaşma talepleri ise sırasıyla Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.

(3) Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine göre tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenecek olup belirlenen tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete’de ilan edilecektir. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasının uzlaşma kapsamına girip girmediğinin tespitinde vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinde geçerli olan 213 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesindeki 5.000 Türk liralık (1/1/2022'den itibaren 6.800 Türk lirası) tutarın mezkur Kanunun 414 üncü maddesi gereğince artırılmış bulunduğu tutar dikkate alınacaktır.

(4) Aynı yıl veya muhtelif yıllar için hem vergi tarhiyatının yapıldığı hem usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının kesildiği durumlarda uzlaşma görüşmesinin yapılacağı komisyon tarh edilen vergi miktarına göre belirlenecektir. Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer vergi/ceza ihbarnamelerinin de en yüksek vergi miktarını (tarhiyatı) içeren vergi/ceza ihbarnamesi için belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda incelenmesi gerekmektedir.

(5)  Vergi tarh edilmeksizin aynı yıl veya muhtelif yıllar için birden fazla usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının kesilmesi durumunda, yetkili komisyon en yüksek ceza miktarını içeren vergi/ceza ihbarnamesine göre belirlenecektir. Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer ihbarnamelerin de en yüksek ceza miktarını içeren ihbarname için belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda incelenmesi gerekmektedir.

(6) Aynı yıl veya muhtelif yıllar için usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarıyla birlikte, kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile 213 sayılı Kanunun 371 inci maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları için uzlaşma başvurusunda bulunulan hallerde ise yetkili uzlaşma komisyonunun tespiti için cezanın hesaplanmasına esas teşkil eden vergi miktarı dikkate alınacak ve vergi miktarı hangi uzlaşma komisyonunun yetkisinde kalıyor ise kesilen ceza/cezalar için yapılan talepler de uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından aynı komisyonda görüşülecektir.

Tebliğin yayımı tarihinden önce uzlaşma komisyonlarına intikal etmiş uzlaşma taleplerinin durumu

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar uzlaşma günü tayin edilmemiş uzlaşma talepleri hakkında da bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır. Ancak uzlaşma günü tayin edilmiş olup çeşitli nedenlerle uzlaşma günü ertelenmiş olan mükelleflerin uzlaşma talepleri ise uzlaşmayı erteleyen komisyon tarafından sonuçlandırılacaktır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

Ek 1. Vergi Miktarına İlişkin Liste

 

Mal Müdürlükleri Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarına İlişkin Yetki Sınırı*

Malmüdürlüğü Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonları

Bağlı Bulunulan Vergi Dairesi Başkanlığı/ Defterdarlıklar

Yetki

(TL)

Ankara, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları

15.000

Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli. Konya, Mersin Vergi Dairesi Başkanlıkları

12.500

Aydın. Balıkesir, Denizli. Eskişehir Gaziantep, Hatay, Kayseri,

Manisa. Muğla, Samsun, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlıkları

10.000

Diyarbakır. Edirne, Erzurum. Malatya, Kahramanmaraş,

Sakarya, Trabzon. Şanlıurfa, Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları

7.500

Defterdarlıklar

7.500

 

 

Vergi Dairesi Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarına İlişkin Yetki Sınırı*

Vergi Dairesi Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarına İlişkin Yetki Sınırı*

 

Bağlı Bulunulan Vergi Dairesi Başkanlığı/ Defterdarlıklar

Yetki

(TL)

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

70.000

Ankara, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları

60.000

Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli. Konya, Mersin Vergi Dairesi Başkanlıkları

50.000

Aydın. Balıkesir, Denizli. Eskişehir Gaziantep, Hatay, Kayseri,

Manisa. Muğla, Samsun, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlıkları

40.000

Diyarbakır. Edirne, Erzurum. Malatya, Kahramanmaraş,

Sakarya, Trabzon. Şanlıurfa, Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları

30.000

Defterdarlıklar

30.000

 

 

Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarına İlişkin Yetki Sınırı*

Vergi Dairesi Başkanlığı / Defterdarlıklar

Yetki

(TL)

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

3.500.000

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

1.500.000

Ankara, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları

1.250.000

Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli. Konya, Mersin Vergi Dairesi Başkanlıkları

1.000.000

Aydın. Balıkesir, Denizli. Eskişehir Gaziantep, Hatay, Kayseri,

Manisa. Muğla, Samsun, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlıkları

750.000

Diyarbakır. Edirne, Erzurum. Malatya, Kahramanmaraş,

Sakarya, Trabzon. Şanlıurfa, Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları

500.000

Defterdarlıklar

100.000

 

 

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu ile Merkezi Uzlaşma Komisyonunun Yetkisi*

Uzlaşma Komisyonları

Yetki (TL)

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu

15.000.000

Merkezi Uzlaşma Komisyonu

15.000.000 üzeri

 

*Yetkiye, belirlenen miktarlar dahildir.

 

 

Ek 2. Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarına İlişkin Yetki Sınırı

 

Mal Müdürlükleri Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarına İlişkin Yetki Sınırı*

Malmüdürlüğü Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonları

Bağlı Bulunulan Vergi Dairesi Başkanlığı/ Defterdarlıklar

Yetki

(TL)

Ankara, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları

20.000

Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli. Konya, Mersin Vergi Dairesi Başkanlıkları

17.000

Aydın. Balıkesir, Denizli. Eskişehir Gaziantep, Hatay, Kayseri,

Manisa. Muğla, Samsun, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlıkları

15.000

Diyarbakır. Edirne, Erzurum. Malatya, Kahramanmaraş,

Sakarya, Trabzon. Şanlıurfa, Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları

10.000

Defterdarlıklar

10.000

 

 

Vergi Dairesi Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarına İlişkin Yetki Sınırı*

Vergi Dairesi Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarına İlişkin Yetki Sınırı*

 

Bağlı Bulunulan Vergi Dairesi Başkanlığı/ Defterdarlıklar

Yetki

(TL)

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

70.000

Ankara, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları

50.000

Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli. Konya, Mersin Vergi Dairesi Başkanlıkları

40.000

Aydın. Balıkesir, Denizli. Eskişehir Gaziantep, Hatay, Kayseri,

Manisa. Muğla, Samsun, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlıkları

35.000

Diyarbakır. Edirne, Erzurum. Malatya, Kahramanmaraş,

Sakarya, Trabzon. Şanlıurfa, Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları

30.000

Defterdarlıklar

30.000

 

 

Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarına İlişkin Yetki Sınırı*

Vergi Dairesi Başkanlığı / Defterdarlıklar

Yetki

(TL)

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

800.000

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

700.000

Ankara, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları

600.000

Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli. Konya, Mersin Vergi Dairesi Başkanlıkları

500.000

Aydın. Balıkesir, Denizli. Eskişehir Gaziantep, Hatay, Kayseri,

Manisa. Muğla, Samsun, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlıkları

400.000

Diyarbakır. Edirne, Erzurum. Malatya, Kahramanmaraş,

Sakarya, Trabzon. Şanlıurfa, Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları

300.000

Defterdarlıklar

150.000

 

 

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu ile Merkezi Uzlaşma Komisyonunun Yetkisi*

Uzlaşma Komisyonları

Yetki (TL)

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu

15.000.000

Merkezi Uzlaşma Komisyonu

15.000.000 üzeri

 

*Yetkiye, belirlenen miktarlar dahildir.