slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 102 ) İstanbul, 21.07.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Tecil Faizi Oranı Yıllık % 24 Olarak Yeniden Belirlenmiştir.

 

21.07.2022 tarih ve 31899 sayılı Resmi Gazetede Seri:C Sıra No:6 “Tahsilat Genel Tebliği” yayımlanmıştır.

 

Anılan Tebliğ ile; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 48 inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına tanıdığı yetkiye istinaden, halen yıllık %15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 21.07.2022 tarihinden itibaren yıllık %24 olarak yeniden belirlenmiştir. Bu tarihten itibaren yapılacak Tecil başvurularında yeni oran uygulanacak olup, daha önce tecil edilen borçların düzenli olarak ödenmesi halinde eski oran uygulanmaya devam edilecektir.

 

Söz konusu Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

21 Temmuz 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31899

 

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

(SERİ: C SIRA NO: 6)

Tecil faizi

MADDE 1- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %24 olarak belirlenmiştir.

Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %24 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (%15) uygulanması gerekmektedir.

Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı (%15), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %24 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

Tecil faizi, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.

Yürürlük

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.