slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 95 ) İstanbul, 08.07.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

 

07.07.2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de Seri A Sıra No 14 Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

 

Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapan Seri:A Sıra No:14 Tahsilat Genel Tebliğinin;

  • 1 inci maddesiyle; 7417 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (2) numaralı bendinde yapılan değişiklik kapsamında, 6183 sayılı Kanun kapsamında teminat alınmasını gerektiren durumlarda Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak kabul edileceği ve teminat olarak kabul edilecek kefalet senetlerinin Tebliğ ekinde (EK-13) yer verilen kefalet senedi örneğine uygun olarak tanzim edilmesi gerektiği yönünde açıklamalara yer verilmiştir.
  • 2 nci maddesiyle; 7316 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde yapılan değişiklik kapsamında, ihtiyaten haczedilen muhafazası tehlikeli veya masraflı olan malların da derhal satılarak elde edilen tutarların teminat olarak muhafaza edilmesine imkan sağlanmaya yönelik düzenleme yapılmıştır.
  • 3 ve 4 üncü maddeleriyle;

6183 sayılı Kanunun 22/A maddesinin Hazine ve Maliye Bakanına vermiş olduğu yetki çerçevesinde;

- Bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların yanında kamu kurum ve kuruluşlarının da proje ve faaliyetler karşılığında mahalli idarelere yapacakları destek ödemeleri ile ulaşım, taşıma, seyahat vb. adlar altında kart kullanılmak suretiyle şehir içi toplu taşıma araçlarıyla personel taşınması amacıyla yapılacak ödemelerde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılmamasına,

- Yapılacak ödemelerden yapılacak kesintinin aktarılacağı tahsil dairesi belirsizliğini ortadan kaldırmak için ilgilinin birden fazla tahsil dairesine borcun bulunması durumunda, kesinti tutarının en yüksek borç tutarını bildiren tahsil dairesinin hesabına aktarılmasına,

yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

  • 5 inci maddesiyle; 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası gereği, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca verilecek idari para cezası tutarının her yıl 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesine göre belirlenen yeniden değerleme oranına göre arttırılması gerektiğinden, 2022 yılı için artırılan tutar Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin ilgili yerine işlenmiştir.
  • 6 ncı maddesiyle, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin İkinci Kısım, Birinci Bölümünde yer alan “X- Haczin Neticeleri” başlıklı bölümün başlık numarası “XI” olarak değiştirilmiş ve sonraki bölüm başlıkları buna göre teselsül ettirilmiştir.
  • 7 nci maddesiyle, 7417 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, 6183 sayılı Kanun kapsamında yapılacak menkul mal satışlarında para veya teminat mektubunun yanında kefalet senetlerinin de teminat olarak alınabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
  • 8 inci maddesiyle, 7316 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 6183 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde, defterdar yardımcısının olmadığı yerler için satış komisyonu başkanının belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
  • 9 ve 10 uncu maddeleriyle, menkul ve gayrimenkul mal satış ilanlarında, menkul ve gayrimenkul mal artırmalarına iştirak için sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin teminat olarak verilmesi halinde yapılması gereken işlemlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
  • 11 inci maddesiyle, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında teminat olarak kabul edilecek sigorta şirketleri tarafından düzenlenecek kefalet senetleri için esas alınacak kefalet senedi örneği (EK-13) Tebliğe eklenmiştir.

 

Bahse konu Genel Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

7 Temmuz 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31889

 

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: A SIRA NO: 14)

MADDE 1- 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “I- Teminat Hükümleri” başlıklı bölümünün (5) numaralı alt bölümünde yer alan (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı alt bölümün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“b) Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,”

“Sigorta şirketleri tarafından sigorta kefaleti kapsamında verilecek kefalet senetleri bu Tebliğin ekindeki örneğe (EK-13) uygun olarak tanzim edilecektir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “II. İhtiyati Haciz” başlıklı bölümünün (10) numaralı alt bölümünde yer alan “değer düşüklüğüne uğrayacağının anlaşılması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da muhafazasının tehlikeli veya masraflı olması” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (2/a/v) numaralı alt bölümünde yer alan “- Bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere sağladığı destek ödemelerinde,” satırı “- Kamu kurum ve kuruluşlarının veya bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların mahalli idarelere proje ve faaliyetler karşılığında yaptıkları destek ödemelerinde,” şeklinde değiştirilmiş, aynı alt bölümde yer alan “- İhale usulü dışında yapılan enerji (yakacak ve elektrik) alımı ödemelerinde,” satırından sonra gelmek üzere “- Toplu taşıma araçlarıyla personelin taşınması için yapılan ulaşım kartlarına yönelik ödemelerde,” satırı eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (5.5.) numaralı alt bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgeyi düzenleyen” ibaresi “en yüksek borç tutarını bildiren” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (6.1.) numaralı alt bölümünde yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

2022

9.013,-

MADDE 6- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Birinci Bölümünde yer alan “X- Haczin Neticeleri” başlıklı bölümün başlık numarası “XI” olarak değiştirilmiş ve sonraki bölüm başlıkları buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, İkinci Bölüm, “IV- Menkul Malların Satışı” başlıklı bölümünün (3) numaralı alt bölümünün altıncı paragrafında yer alan “teminat mektubu” ibaresi “6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı teminatların” şeklinde değiştirilmiş ve yedinci paragrafında yer alan “teminat mektubu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da sigorta şirketlerince verilen kefalet senedi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Üçüncü Bölüm, “II- Gayrimenkullerin Satışı” başlıklı bölümünün (1) numaralı alt bölümünde yer alan (b) bendinin üçüncü paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Şu kadar ki, satış komisyonuna başkanlık yapacak defterdar yardımcısının olmadığı yerlerde satış komisyonuna defterdar başkanlık yapar.”

MADDE 9- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Dördüncü Bölüm, “I. Elektronik Ortamda Satış” başlıklı bölümünün (3.1.) numaralı alt bölümünde yer alan (4) numaralı bent aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4 - Artırmaya iştirak için teminat alınıp alınmayacağı, teminat alınması durumunda; alınacak teminat tutarını ilgili tahsil dairesinin banka hesabına veya veznesine yatırabilecekleri, teminat mektubunun veya sigorta şirketlerince verilen kefalet senedinin teminat olarak verilmesi halinde bunları tahsil dairesine tevdi etmeleri veya gerekli teyit işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla elektronik satış platformunda mektup veya senet bilgilerinin girişini yapmaları gerektiği, teminatın hangi tarihe kadar yatırılabileceği veya teminat mektubunun veya kefalet senedinin hangi tarihe kadar verilebileceği,”

MADDE 10- Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Dördüncü Bölüm, “I. Elektronik Ortamda Satış” başlıklı bölümünün (3.2.) numaralı alt bölümünde yer alan (5) numaralı bent aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5 - Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nelerin teminat olarak alınacağı, ayrıca para olarak alınacak teminatın ilgili tahsil dairesinin banka hesabına veya veznesine yatırılabileceği, teminat mektubunun veya sigorta şirketlerince verilen kefalet senedinin teminat olarak verilmesi halinde bunları tahsil dairesine tevdi etmeleri veya gerekli teyit işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla elektronik satış platformunda mektup veya senet bilgilerinin girişini yapmaları gerektiği, teminatın hangi tarihe kadar yatırılabileceği veya teminat mektubunun veya kefalet senedinin hangi tarihe kadar verilebileceği, Devlet iç borçlanma senetleri ile bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak verilmesi halinde bunların vergi dairesine teslim edileceği,”

MADDE 11- Aynı Tebliğe ekteki EK-13 eklenmiştir.

MADDE 12- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.