slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 93 ) İstanbul, 06.07.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 7417 Sayılı Kanun İle Bazı Vergi Kanunları ile Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişiklikler.

 

05.07.2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. (Kanunun tam metni 06.07.2022 tarihli ve 2022/91 sayılı Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.)

 

1. Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

 

Anılan Kanunun 49 uncu maddesi ile; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin üçüncü paragrafı değiştirilerek, ödenmiş sermayenin nakit olarak artırılan kısmı üzerinden sağlanan indirim; “Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanılır. Bu dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.” Hükmü getirilmiş bulunmaktadır.

 

Anılan Kanunun 57 nci maddesi ile 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan ibare değişikliği ile finans kuruluşlarına bir yıl için uygulanacak olan %25 vergi oranı 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere şeklinde değiştirilerek kalıcı hale getirilmiştir. Bir başka deyişle ikinci bir düzenlemeye kadar 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında alınacaktır.

 

2. Vergi Usul Kanunu Değişiklikleri

 

Anılan Kanunun 26. Maddesi ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasına (8) numaralı bendinden sonra gelmek üzere (9) numaralı bent eklenmiştir. Yapılan düzenleme ile Maliye Bakanlığına, tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için, kapsamını belirleme, bu kapsama girenlerin bildirilme zorunluluğu getirme, bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini belirleme, bunlarda değişiklik yapma, bildirim verme yükümlülüğünü sektör, mükellef grupları ve mükellefiyet durumları itibarıyla belirleme, bu bent kapsamındaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirme ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir.

 

Anılan Kanunun 27. Maddesi ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (1) ve (2) numaralı bentlerinde yer alan “240” ibareleri “1.000” şeklinde, “120.000” ibareleri “500.000” şeklinde, “12.000” ibaresi “50.000” şeklinde değiştirilerek Özel Usulsüzlük cezaları artırılmıştır.

 

Anılan Kanunun 28. Maddesi ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen aşağıdaki cümle ve fıkraya aşağıdaki cümle ile Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi ile getirilen zorunluluklara uymayanlara, (1) ve (2) numaralı bentlerde yer alan özel usulsüzlük cezasının 5 katı, (3) numaralı bentte yer alan özel usulsüzlük cezasının 2 katı il aynı maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi ile getirilen zorunluluklara uymayanlara (1) numaralı bentte yer alan özel usulsüzlük cezasının 3 katı ceza uygulanacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

3. Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Değişikliği

 

Anılan Kanunun 24. Maddesi ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi değiştirilerek “2. Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,” halini almıştır.

 

Anılan Kanunun 25. Maddesi ile, 6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “teminat mektubu” ibaresi “10 uncu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı teminatların” şeklinde değiştirilmiştir.

 

4. Türk Ticaret Kanunu Değişikliği

 

Anılan Kanunun 55. Maddesi ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 82 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan ve tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğraması halinde dava açma süresi 15 (onbeş) günden 30 (otuz) güne çıkartılmıştır.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms