slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 87 ) İstanbul, 30.06.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 531 Sıra No.Lu VUK Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (B) Bendi İle Geçici 1 inci Maddesi Uyarınca Getirilen Yükümlülükler Kapsamında Verilmesi Gereken Teminatların Verilme Süresi Uzatılmıştır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında (www.gib.gov.tr ) 30.06.2022 tarih ve VUK-143/2022-6 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayınlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci maddesi uyarınca, anılan Tebliğ ile getirilen yükümlülükler kapsamında 31 Mayıs 2022 gününe kadar verilmesi gereken teminatların verilme süresi 25.05.2022 tarih ve VUK-141/2022-4 sayılı Sirküler ile 30.06.2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmış idi. Anılan Sirküler ile söz konusu teminat verme süresi 01 Ağustos 2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

 

Bahse konu Sirküler metnine aşağıda yer verilmiştir

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/143

Konusu    : 02/09/2021 tarihli ve 31586 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci maddesinde belirlenen teminat verme süresinin uzatılması.

Tarihi      : 30/06/2022

Sayısı       : VUK-143/2022-6

 

1. Giriş:

213 Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendindeki yetkiye dayanılarak, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında teminat verme yükümlülüğü bulunan mükelleflerin, anılan Tebliğin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci maddesi uyarınca verilmesi gereken teminatın verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

 

2. 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci Maddesi ile Geçici 1 inci Maddesi Kapsamındaki Teminat Verme Süresinin Uzatılması:

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci maddesi uyarınca, anılan Tebliğ ile getirilen yükümlülükler kapsamında 31/5/2022 gününe kadar verilmesi gereken teminatların verilme süresi 25/5/2022 tarih ve VUK-141/2022-4 sayılı Sirküler ile 30/6/2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştı.

 

Başkanlığımıza gelen talepler de dikkate alınarak, söz konusu teminat verme süresinin 1/8/2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılması uygun görülmüştür.

 

Duyurulur.

 

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı