slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 86 ) İstanbul, 29.06.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Elektronik Ortamda Düzenlenecek Belgeler İle İlgili Uygulamaya Geçiş Tarihlerine Dikkat Edilmesi Gerekmektedir.

 

Bilindiği üzere, 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik ortamda düzenlenen belgeler (e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye vb.) ile ilgili daha önce yayımlanmış tüm Tebliğler bir araya getirilmiş olup, anılan Tebliğ ile bahsi geçen belgelerle ilgili yeni uygulamalar ve esaslar belirlenmiş idi.

 

Uygulamaya geçiş tarihlerinin yeniden hatırlatılması amacıyla, elektronik ortamda düzenlenecek belgelerin uygulamaya geçiş tarihleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Belge Tipi

Kapsama Giren Mükellef Grupları

Zorunluluk Tarihi

e-Fatura

2021 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 4 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

1.07.2022

e-Fatura

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler

Lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren

e-Fatura

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar

İşe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

e-Fatura

Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamlarda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden belirtilen brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı;2021 yılı için 1 Milyon TL ) şartını sağlayanlar

01.07.2022

e-Fatura

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler

İşe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

e-Fatura

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).

01.07.2021 tarihinden sonra SGK ile sözleşme imzalayanlar için SGK ya fatura düzenlemeye başlamadan önce

e-Fatura

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL ve üzeri olanlar

01.07.2022

e-Fatura

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmelerinden 22.01.2022 itibariyle faaliyette bulunanlar

01.07.2022

e-Arşiv

e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler  (isteye bağlı olarak geçenler dahil)

e-faturaya geçiş süreleri içinde

e-Arşiv

İnternet ortamında Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları,

İşe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

e-Arşiv

İnternet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları,

İşe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

e-Arşiv

Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamlarda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar

01.07.2022

e-Arşiv

 e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının  5 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı ;2022 yılı içi 2.000 TL ) aşması halinde, söz konusu faturaların, bu istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden ya da Başkanlığın e-Belge düzenleme portaline gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesi zorunludur. 

 

Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca birlikte değerlendirilecek olup, faturaların vergi dâhil tutar toplamının belirtilen tutarı aşması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğu bulunmaktadır.

-/-

e-İrsaliye

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükellefler

Söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından,

e-İrsaliye

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler.

Söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından,

e-İrsaliye

Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler

Söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından,

e-İrsaliye

Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler.

Söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından,

e-İrsaliye

Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler

Söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından,

e-İrsaliye

Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar

Söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından,

e-İrsaliye

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

01.07.2022

e-İrsaliye

5957 sayılı Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler.

Söz konusu şartların sağlandığı ayı izleyen dördüncü ayın başından,

 

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms