slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Tarih : 29.02.2008

Yazar : Dr.Veysi SEVİĞ

Bazı kamu alacaklarının uzlaşma usulü ile tahsili

29.02.2008 | Veysi Seviğ | Yorum
 

"Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun" Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülerek 20.02.2008 tarihinde kabul edilmiştir. Söz konusu yasanın 1. maddesi uyarınca Vergi Usul Yasası hükümlerine göre ikmalen, re'sen ve idarece tarh edilen vergi, resim, harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi cezaları ile Danıştay nezdinde dava açma, ilgilisine göre itiraz ve temyiz süreleri geçmemiş veya ihtilaflı olup kanun yolu tüketilmemiş bulunanlar için, söz konusu yasanın yürürlüğe gireceği tarihi takip eden ayın sonuna kadar uzlaşma isteminde bulunulması ve uzlaşma sonucu tahakkuk eden vergi, resim, harçlar ve fon payları ile bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının ve uzlaşma tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizlerinin, ilk taksidi uzlaşma tutanağının düzenlendiği ayı takip eden aydan başlamak ve 18 ayda 18 eşit taksitte, taksit tutarları ile ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden itibaren her ay ve kesri için ayrı ayrı binde iki oranında hesaplanacak faiziyle birlikte tamamen ödenmek koşuluyla uzlaşmaya konu tutardan kalan alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

 

Yapılan yasal düzenleme gereği olarak Vergi Usul Yasası'nın 344'üncü ve geçici 27'nci maddeleri uyarınca vergi ziyaı cezası üç kat, iştirak halinde bir kat olarak uygulanan tarhiyata ilişkin vergi ve cezalar ile bunlara bağlı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile il özel idareleri ile belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında yukarıda belirtilen uygulama yapılmayacaktır. Bir başka anlatımla bu gibi hallerde "Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun" hükümlerinden yararlanılması mümkün değildir.

 

"Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında"ki yasanın yürürlüğe girdiği tarih itabariyle uzlaşma veya tarhiyat öncesi uzlaşma isteminde bulunulmuş ancak tarhiyat öncesi uzlaşma isteminde uzlaşma günü verilmemiş olmakla birlikte henüz uzlaşma günü gelmemiş istemler ile uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağa yazılan nihai teklifin kabülü için henüz süresi geçmemiş alacaklara ilişkin uzlaşma istemleri Vergi Usul Yasası hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır. Ancak bu bağlamda, yeni düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, kendilerine tayin edilen uzlaşma gününde, bu istemlerini yazılı olarak beyan etmeleri gerekmektedir.

 

Uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağa yazılan nihai kabulü için henüz süresi geçmemiş olan mükellefler ise dava açma süresi içinde yazılı başvuruda bulunmak, dava açmamak ve nihai teklifte yazılı tutarı kabul etmek koşuluyla yeni düzenlemeden yararlanabilecektir.

 

Mükelleflerin "Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında"ki yasa hükümlerinden yararlanabilmeleri için tarh edilen vergi, resim, harçlar ve fon payları ile kesilen cezalara karşı dava açmamaları, açılmış davalardan uzlaşma tutanağını imzaladıkları tarihte vazgeçmeleri gerekmektedir. Uzlaşma tutanağını imzalayan mükelleflerce davadan vazgeçme dilekçeleri, uzlaşma komisyonuna verilecek ve bu dilekçelerin komisyona verildiği tarih ilgili yargı merciine verilmiş tarih olarak kabul edilecek ve bu dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilecektir.

 

Yeni düzenlemeden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen mükelleflerin, uyuşmazlıkları ile ilgili olarak daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacaktır. Ancak mevcut uyuşmazlığa ilişkin nihai kararların kesinleşmiş olması halinde "Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Yolu ile Tahsili Hakkında Kanun" hükümlerinden yararlandırılması mümkün olamayacaktır. Bu takdirde kesinleşmeye ilişkin kararların taraflardan birine tebliğ edilmiş olması şarttır.

 

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Yolu ile Tahsili Hakkında Kanun kapsamında uzlaşma sağlanan alacaklara ilişkin taksitlerin, süresinde ödenmemesi ya da eksik ödenmiş olması halinde süresinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit tutarı; son taksit ödeme süresi sonuna kadar, ödenmeyen ya da eksik ödenen taksidin son takside ait olması halinde ise bu tutara son taksidi izleyen ayın sonuna kadar her ay ve kesri için ayrı ayrı yüzde 5 oranında, tahsil tarihine kadar geçen süre için ise Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki yasa hükümlerine göre gecikme zammı uygulanarak ödeme emri tebliğine gerek kalmaksızın cebren takip yapılarak, söz konusu borç tahsil edilecektir.

 

Yasal düzenleme gereği olarak Maliye Bakanlığı konuya ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve yapılacak başvuruların süresini bir aya kadar uzatmaya yetkili kılınmıştır.

 

"Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında"ki yasa sekiz maddeden oluşmaktadır. Söz konusu yasanın ikinci maddesi ile yasanın Resmi Gazete'de yayımı tarihine kadar ödenmemiş ecrimisil alacaklarının tahsiline yönelik bazı kolaylıklar getirilmektedir.

 

Söz konusu yasanın diğer maddeleri de ayrı ayrı özel nitelikte oluşan borç ve uyuşmazlıkların sona erdirilmesine yönelik düzenlemeleri içermektedir.

 

Kaynak:Referans Gazetesi