slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Tarih : 13.11.2008

Yazar : Bumin DOĞRUSÖZ

Taksitlendirme başvurusunda sorular

13.11.2008 | Bumin Doğrusöz | Yorum

Maliye Bakanlığı'nın Seri: B No:4 sayılı Tahsilat Genel Tebliği ile vergi dairesine borçlu olanların tamamını zor durumda kabul ederek borçları müracaat halinde taksitlendireceğini açıkladığını daha önce duyurmuştuk. Bu konuda bize de çok sayıda okurumuzda soru maili geldi. Anlaşılan o ki, bu soruların benzerleri de İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na da gelmiş. Başkanlık bu nedenle kendi web sayfasında sıkça sorulan sorular bölümü açarak bu soruların yanıtlarını oraya koymuş. Biz de o köşede yer alan yanıtların, bize de sıkça sorulan soruları da nazara alarak, aşağıda aktarmanın borçlu mükellef okurlarımıza yararlı olacağını düşündük.

Ödeme kolaylığı sağlanan borçlar, Vadesi 1 Eylül 2008 tarihine kadar olan tüm amme alacaklarını kapsamaktadır. Dolayısıyla devlete ait olup Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen tüm amme alacakları taksitlendirilebilecektir. (2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi hariç )

Vergi Dairelerinin taksitlendirme başvuru taleplerini kabul etmeme inisiyatifi yoktur. 28 Kasım 2008 mesai saati sonuna kadar yapılacak tüm başvurular kabul edilecektir.

Tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak isteyen mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine yazılı olarak başvuracaklar, birden fazla vergi dairesine borcu bulunanlar ise her vergi dairesine olan borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunacaklardır. Borçlular, bu müracaatı bizzat yapabileceği gibi kanuni temsilcileri veya bu konuda özel olarak vekalet verilen kişiler eliyle de başvuruda bulunabilirler.

Motorlu taşıtlar vergisinden borcu olan mükelleflerin, bu tebliğ ile getirilen düzenlemeden yararlanmak üzere her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kanuni temsilciler ve ortaklar gibi asıl kamu borçlusu dışında borçlu sayılan kişiler de bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeden sorumlu oldukları tutar için yararlanabilirler.

Başvuruların tamamının vergi daireleri tarafından sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu konuda vergi dairelerinin yetkileri borç türü veya tutar itibariyle sınırlandırılmamıştır.

Başvuru kapsamındaki borçlar yıllık yüzde 3 tecil faizi uygulanarak, ilk taksit aralık/2008 ayından başlamak ve eşit taksitler halinde olmak üzere 18 aylık takside bölünecektir.

Vadesi 1 Eylül 2008'e kadar olup daha önce tecil edilmiş olan alacaklar için bu tebliğe göre yeniden tecil talebinde bulunulmaması durumunda, tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının, bu tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, müracaat tarihlerinden bu tebliğin yayımı tarihine kadar geçerli olan tecil faizi oranları, bu tebliğin yayımı tarihinden sonra ise bu tebliğ ile belirlenen taksit süresi boyunca yıllık yüzde 3 oranında tecil faizi hesaplanacaktır.

Borçları daha önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödemekte olan mükelleflerin, bu Tebliğden, verilecek tecil süresi için yararlanmak istemeleri halinde, bağlı oldukları vergi dairesine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Bu durumda kendilerine verilebilecek azami süre ilk müracaat tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyeceği gibi tebliğde belirtilen 18 aylık taksit süresini de aşamayacaktır.

Vadesi 1 Eylül 2008 tarihinden önce olan borçları için daha önce vergi dairesine veya bakanlığa tecil talebinde bulunan, ancak talepleri değerlendirme aşamasında olan mükelleflerin de bu tebliğden yararlanmaları mümkündür. Bu durumda olanların önceki başvurularının neticesini beklemeksizin belirlenen sürede ilgili vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir. Bu çerçevede başvuruda bulunan mükelleflerin borçları için ilk müracaat tarihinden bu tebliğin yayımlandığı tarihe kadar geçerli olan tecil faizi oranları, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra da yıllık yüzde 3 oranında tecil faizi oranı uygulanacaktır. Taksitlendirme süreleri ise ilk müracaat tarihinden itibaren 36 aylık süre ve Tebliğde belirtilen 18 aylık süre dikkate alınarak belirlenecektir.

Bu Tebliğ kapsamında borçları taksitlendirilen mükellefler, tecil ve taksitlendirilen borçlarının yüzde 10'unu ödemiş olmaları ve vadesi geçmiş başkaca borçlarının bulunmaması şartlarıyla, vergi dairelerinden vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair yazı alabileceklerdir. Ancak bu tebliğ kapsamında motorlu taşıtlara ilişkin vergi borçları taksitlendirilmiş mükelleflerin, ilgili taşıta ilişkin satış ya da devir işlemi yapabilmeleri için tecil edilen borçlarını defaten ödemeleri gerekmektedir.

Taksitlendirilecek kamu alacağının 50.000._ YTL'nin altında olanlar için teminat istenilmeyecek, 50.000._ YTL'nin üzerindeki alacaklar için 50.000._ YTL'yi aşan kısmın yarısı tutarında teminat istenilecektir.

 

 

Referans Gazetesi