slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Tarih : 21.10.2008

Yazar : Dr. Veysi SEVİĞ

KDV Yasasında yer alan bir yetki üzerine

  21.10.2008 | Veysi Seviğ
 

İhracata yönelik olarak ülkemizde yapılan üretimlerde kullanılmak üzere bazı ham ve yardımcı maddeler geçici olarak ülkemize ithal edilebilmektedir. Bu kapsamda ithali yapılan mallarda gümrük girişlerinde yapılması gereken vergilendirme, söz konusu malların ihracı koşulu ile teminat karşılığında ertelenebilmektedir. Bir başka anlatımla "Yurtdışından getirilen ham ve yardımcı maddeler kullanılarak üretilen malların ihraç edilmesi halinde, bu maddelerin ithalinde gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülükler teminat karşılığında ertelenerek ihraç edilecek malların girdi maliyetleri azaltılmaktadır." (Oktar, Kemal "KDV İstisnalar ve İadeler, Ocak, 2008, Maliye ve Hukuk Yayınları, Sf: 49)

Bu olgu yine bazı hallerde bizzat ithalatçı konumunda olanlar tarafından ülkemizdeki imalatçılara bildirilerek ülkemizde üretilen bazı ürünlerde kendilerince öngörülen malzemelerin kullanımı adeta ithalatın belli bir koşulu olarak belirlenmektedir.

Konu ithalatta uygulanan Katma Değer Vergisi açısından da önem arz etmektedir.

Diğer yandan ithal için getirilen vergisel kolaylıklar, yerli girdi kullananlar açısından önemli bir sorun kaynağı haline dönüşmüş ve adeta uygulamada haksız rekabet unsuru haline gelmiştir.

Katma Değer Vergisi Yasası'na eklenen geçici 17'nci madde gereğince "Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31.12.2008 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11'inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya bakanlar kurulu" yetkili kılınmıştır.

Yasal düzenleme gereği olarak Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici 17'nci maddesinin uygulanmasında "ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerde öngörülen süreler esas alınmaktadır. İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilmektedir."

Özellikle dahili işleme rejimi kapsamında ham ve yardımcı maddelerin yurtiçinden satın alınması aşamasında karşılaşılan tecil-terkin işlemleri de dikkate alındığında konu daha da önemli hale gelmektedir.

Uygulamada Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan dahilde işleme izin belgesi veya Gümrük Müsteşarlığı'ndan dahilde işleme izni almış olanlar yararlanabilmektedir. Söz konusu geçici 17'nci madde buna dayanak oluşturmaktadır.

Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Yasası'nın 11'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca;

"İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait Katma Değer Vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmemektedir. Mükellefler tarafından bu nedenle tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairelerince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilmektedir.

Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin edilmekte yani silinmektedir.

İhracatın bu koşullara uygun gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa'nın 51'inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsl edilmektedir.

95 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile yapılan yönlendirme uyarınca Katma Değer Vergisi Yasası'nın 17/1'inci maddesinde yer alan genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettiği birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar, siyasi partiler, sendikalar, emekli ve yardım sandıkları kamu menfaatine yararlı dernekler, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve tarımsal amaçlı kooperatifler, imalatçı vasfını haiz olmasa dahi dahilde işleme belgesi sahibi firmalara tecil-terkin uygulaması kapsamında ham ve yardımcı madde teslim edebilmektedirler.

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi Katma Değer Vergisi Yasası'nın geçici 17'nci maddesi uyarınca "Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31.12.2008 tarihine kadar tesliminde geçerli olmak üzere bakanlar kuruluna verilmiş olan yetki, eğer bu süre uzatılmaz ise yıl sonunda sona erecektir.

Söz konusu yasa maddesinde yer alan sürenin bitimine kadar bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağı konusu uygulamada merakla sorgulanmaktadır.

Kaynak : Referans Gazetesi