slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Tarih : 01.01.2008

Yazar : Bumin DOĞRUSÖZ

2008"in önemli rakamları

31.12.2007 | Bumin Doğrusöz | Yorum
 

Bu gün yılın son günü. Yarın ise 2008 mali yılının ilk günü. Biz de bu sebeple okurlarımıza yeni yılda uygulanacak yeni had, tutar veya sınırlardan önemli olanlarını listeleyelim istedik. 

Fatura ve amortisman sınırı

2008 yılında fatura verme ve alma zorunluluğunun sınırı 600 YTL’ye yükseltilmiştir. Bu tutarın geçen mal ve hizmet satışlarının, yazar kasa veya parakende satış fişi ile belgelendirilmesi mümkün değildir. Bu sınır ayrıca ticari ve serbest meslek erbabı için, amortismana tabi iktisadi kıymet alımlarında, doğrudan gider yazma olanağının sınırını da oluşturmaktadır.

 

Reeskont, avans ve akdi faiz oranları

28 Aralık 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan TC Merkez Bankası tebliğleri ile;

- 28 Aralık 2007 tarihinden itibaren uygulanmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 27,

- 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık azami akdi faiz oranı, Yeni Türk lirası için yüzde 4,93, ABD doları için yüzde 2,52 ve Euro için yüzde 2,30; aylık azami gecikme faizi oranı, Yeni Türk lirası için yüzde 5,68, ABD doları için yüzde 2,99 ve Euro için yüzde 2,86 olarak yeniden tespit edilmiştir.

Gayrimenkul sermaye iratlarında uygulanan istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için 2007 yılında 2.300 YTL olarak uygulanan istisna tutarı, 2008 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 2.400 YTL olarak uygulanacaktır.

Hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanunu'nun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2008 takvim yılında uygulanmak üzere 9,00 YTL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar KDV hariç tutardır.

Değer artışı kazançlarında ve arızi kazançlarda istisna tutarı

2008 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere, Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80 inci maddede yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, 6.800 YTL, Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı ise 2008 takvim 16.000 YTL olarak tespit edilmiştir.

Stopaja ve istisnaya konu olmayan iratlarda beyanname verme sınırı

Gelir Vergisi Kanunu'nun 86'ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2008 yılı gelirlerine uygulanmak üzere 960 YTL olarak tespit edilmiştir. Bu tutarın altında elde edilen söz konusu iratlar, stopaja tabi tutulmamış olsa dahi beyanname konusu olmayacaktır.

2007 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında dikkate alınacak indirim oranı

Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67 nci maddesinin 9 numaralı fıkrası hükmü gereğince, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil /Devlet tahvilleri dahil) ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınmak durumundadır. Bu gelirlerin beyanında ise, indirim oranı uygulanmak suretiyle enflasyon arındırması yapılacaktır. Bu arındırmada 2007 yılında elde edilen faiz gelirlerine uygulanacak indirim oranı % 37,7 olarak belirlenmiştir. Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında, bu menkul kıymetler 31.12.2005 tarihinden önce ihraç edilmiş olsa dahi, indirim oranı uygulanmayacağı unutulmamalıdır.

1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerde istisna tutarı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 59 uncu madde hükmüne göre 26/7/2001-31/12/2005 tarihleri arasında ihraç edilen devlet tahvilleri ve Hazine bonolarının 2007 yılında elde edilen faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlar toplamının 205.994,16 YTL’si vergiden istisna tutulacaktır. İstisna kapsamına giren söz konusu kazançlar için yıllık beyanname verilmeyeceği gibi, diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye de bu kazançlar dahil edilmeyecektir.

Veraset Vergisi'nde istisna tutarları

2008 yılında eş ve çocuğa yahut toruna miras yoluyla intikal edecek miras paylarında uygulanacak veraset vergisi istisnasına ilişkin tutarlar da değişti. Yeni istisna rakamlarına göre füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 96.075 YTL, füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 192.265 YTL istisna uygulanacak. 2008 yılında yapılacak bağışlarda nazara alınacak istisna tutarı ise 2.216 YTL olarak uygulanacaktır.

Asgari geçim indirimi tutarları

2008 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte, ücretlilerin yararlanacakları asgari geçim indirimi tutarları da belirginleşmiştir. Bakâr veya evli olup eşi çalışan bir ücretlinin asgari geçim indirimi dolayısıyla sağlayacağı aylık avantaj 11,60 YTL, evli, eşi çalışan ve bir çocuklu ücretlinin sağlayacağı aylık avantaj 18,44 YTL, evli, eşi çalışan ve iki çocuklu ücretlinin sağlayacağı aylık avantaj 25,28 YTL olacaktır. Bu ücretlinin eşinin çalışmaması halinde sağlayacağı aylık avantaj ise çocuklarının olmaması durumuna 20,72 YTL, bir çocuklarının olması halinde 27,56 YTL, iki çocuklarının bulunması halinde ise 34,40 YTL olacaktır.

Yeni yılın bütün okurlarımız için gönüllerince geçirecekleri bir yıl olması, vergi hukukuna ise beklediği hukukuna yeni yılda kavuşması dileği ile. 

 

Kaynak:Referans Gazetesi