slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Tarih : 29.05.2008

Yazar : Dr.Veysi SEVİĞ

Hekimlere POS kullanma mecburiyeti başlıyor

27.05.2008 | Veysi Seviğ | Yorum

Maliye Bakanlığı Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 257'nci maddesinin birinci fıkrasının birinci bendi uyarınca tutulması veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, sözü edilen yasa hükümlerine göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya yetkili bulunmaktadır.

Bu bağlamda da aynı yasa maddesinin 6'ncı bendi gereği olarak söz konusu bakanlık vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihaz ve sistemleri kullandırmaya, uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye yetkili bulunmaktadır.

Vergi Usul Yasası'nın uygulanmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 379 sıra numaralı tebliğle serbest meslek faaliyeti icra eden diş hekimleriyle veteriner hekimler de dahil olmak üzere tüm hekimlerin işyerlerinde 01.6.2008 tarihinden itibaren özellikleri aşağıda da belirtilmiş bulunan kredi kartı okuyucuları Point of Sale (POS) bulundurmaları ve kullanmaları zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Buna göre söz konusu cihazlarla düzenlenecek POS fişlerinin anılan mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Yasası uyarınca düzenlenmiş "Serbest meslek makbuzu" olarak kabul edilecektir.

Yapılan bu düzenleme uyarınca hekimlerce kullanılacak POS cihazları ve bunlar tarafından üretilen belgelerin, serbest meslek faaliyeti kapsamında elde edilen kazancın Vergi Usul Yasası hükümlerine göre belgelendirilmesini sağlayacak şekilde aşağıda sayılacak özellikleri haiz olması gerekmektedir.

* Söz konusu belgeler üzerinde; mükellefin bilgileri, tarih, saat, sıra no, hizmetin cinsi, vergi dahil tutarı ve bunun gibi benzeri bilgiler ve "bu belge VUK uyarınca serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir" ibaresi yer alacaktır.

* POS'lardan her günün sonunda günlük kapanış raporu (Z raporu) alınabilecektir.

POS'lar yukarıda sayılan özellikleri haiz olup olmadığının tespitine yönelik olarak Maliye Bakanlığı'nca herhangi bir onay işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak şekil ve içerik itibariyle belirlenen koşullara uygun olmayan POS fişleri, VUK uyarınca düzenlenmiş belge olarak kabul edilmeyecektir.

POS belgelerinin şekli ile ilgili konuya ilişkin 379 sıra numaralı tebliğ ekinde örnek verilmiş olup, POS makinelerinin vereceği fişlerin bu örneğe uygun olması gerekmektedir.

POS cihazları kullanılmak suretiyle düzenlenecek belgelerdeki bilgiler, tam (anlaşılabilir kısaltmalar olabilir) ve açık olacak, silik ve okunaksız belge verilmeyecektir.

Piyasadaki POS'ların bir kısmında hâlâ kullanılmakta olan mikrokapsüllü karbonsuz kopyalama kâğıtları (Dekaform self contained vb) darbe, katlanma, kırışma gibi etkilerle kolaylıkla kararıp silinmekte ve fişler okunmaz hale gelmektedir. Bu nedenle VUK uyarınca düzenlenmiş belge hükmünde belge verme özelliğine sahip POS'larda üzerindeki bilgiler kolaylıkla kararıp silinen mikrokapsüllü karbonsuz kopyalama kâğıt ruloları kullanılmayacaktır.

Termal kâğıt ruloları kullanılması halinde ise bu ruloların;

* Türk Standartları Enstitüsü'nce onaylanmış,

* Arka ortasına birbirinden en fazla 50 mm aralıkta ve rulo uzunluğu boyunca, kâğıdı üreten firmanın logosunun (kısa adı veya baş harfleri) ve kâğıdın numarasının basılmış,

* Yine arkasında ve kâğıdın kenarında 20 mm'yi geçmeyen aralıkta aşağıdaki sıra dahilinde,

- Onaylanan kurumun kısa adının (En fazla 4 karakter)

- Onayın tarih ve sayısının,

- Başına "SKT" işareti konularak 7 yıldan az olmamak üzere son kullanma tarihinin (ay/yıl) yazılmış,

olması zorunludur.

Mükelleflerin söz konusu termal rulolarının, belgelerin muhafaza ve ibraz mecburiyetine ilişkin yükümlülüklerinin de gereği olarak ısısı (+35) dereceyi geçmeyen, nem oranı yüzde 80'in altında olan ortamlarda, ışık geçirmeyen ve kâğıda zarar vermeyen kutularda saklamaları gerekmektedir.

Anılan mükellefler 01.6.2008 tarihinden itibaren işyerlerinde belirtilen özelliklere sahip POS'ları bulunduracaklar ve kullanacaklardır. Söz konusu şartları taşımayan POS'lar kullanılmayacaktır.

Mükelleflerin işyerlerinde kullanılması zorunlu POS'ları bulundurmaları ve kullanmaları "serbest meslek makbuzu" düzenleme zorunluluğunu kaldırmamaktadır. Çünkü bedeli kredi kartı kullanılmaksızın ödenen hizmetler için hedeflerin bedelini kredi kartı kullanılmaksızın nakit, çek, havale ve benzeri serbest meslek makbuzu düzenlemeleri gerekmektedir.

 

 

Kaynak:Referans GazetesiMaliye Bakanlığı Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 257'nci maddesinin birinci fıkrasının birinci bendi uyarınca tutulması veya düzenlenmesini uygun gördü...

( KB)