slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Tarih : 18.04.2008

Yazar : Dr. Veysi SEVİĞ

Hızlandırılmış KDV iade sistemi

18.04.2008 | Veysi Seviğ | Yorum
 

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 109 seri numaralı Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Tebliğ ile yapılan açıklamalar uyarınca, belli koşullara sahip olan mükelleflere KDV iadeleri, iadeye konu işlemle ilgili belgelerin tamamlandığı tarihten itibaren beş işgünü içinde yapılabilecektir.

"Hızlandırılmış KDV iade sistemi" (HİS) olarak tanımlanan bu sistemden aşağıdaki şartları taşıyan mükellefler yararlanabileceklerdir.

* Başvuru tarihinden önceki son 5 tam yıl itibariyle vergi mükellefiyeti bulunanlar,

* Başvuru tarihinden önce vergi dairesine vermiş olduğu son kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilançoya göre en az:

- Aktif toplamının 400.000.000 YTL,

- Maddi duran varlıkları toplamının 100.000.000 YTL,

- Özsermaye tutarının 200.000.000 YTL,

- Net satışlarının 500.000.000 YTL,

olması,

* Başvurudan önceki takvim yılında vergi dairesine vermiş olduğu muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 750 ve daha fazla olması,

* Başvuru tarihinden önceki son 5 yıl içinde;

- Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,

- Süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç olmak üzere farklı vergilerin her birine ait beyanname verme ödevinin birden fazla dönem için aksatılmamış olması,

- Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle hakkında olumsuz rapor düzenlenmemiş olması,

Bu bağlamda söz konusu tebliğde parantez içinde yapılan açıklamaya göre "Raporun, son 5 yıl içindeki vergilendirme dönemleri ile ilgili ve öngördüğü tarhiyatın tamamının nihai yargı kararıyla iptal edilmemiş olması gerekmektedir."

* Başvuru tarihi itibariyle;

- KDV iade sistemleri özel esaslara tabi olmayı gerektiren bir durumun bulunmaması,

- Tecil edilmiş vergiler dışında ödenmesi gereken vergi borcunun bulunmaması,

gerekmektedir.

Bu koşulları taşıyan mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi başkanlığına/defterdarlığa bir dilekçe ile başvurmaları halinde, koşulların uygunluğu anlaşılması ile birlikte, başvuru tarihini izleyen 15 gün içinde kendilerine (HİS) sertifikası verilecektir. Bu mükelleflerin KDV iade sistemleri, sertifika tarihini içine alan dönemden başlamak üzere;

* Nakden ve/veya mahsuben iade sistemleri tutarına bakılmaksızın, teminat, inceleme raporu veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) tasdik raporu aranılmadan yerine getirilecektir.

* KDV iade istemleri bir dilekçe ile yapılacaktır. Bu istem, beyanname ve dilekçenin verilmiş olması koşuluyla, ilgili tebliğlerde iade için öngörülen belgelerin tamamlandığı tarihte geçerlilik kazanacaktır.

* Bu mükelleflerin nakden iade istemleri, belgelerin tamamlandığı tarihi izleyen 5 işgünü içinde yerine getirilecek, mahsuben iade istemleri ise belgelerin tamamlandığı tarih itibariyle hüküm ifade edecektir.

* Tamamı ibraz edilen belgelerde şekil veya muhteviyat yönünden vergi dairesince eksiklik veya yanlışlık tespit edilmesi halinde iade istemleri yerine getirilmekle birlikte, bu hususlar belgelerin ibraz edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde mükellefe tebliğ edilecektir. Mükelleflerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde eksikleri tamamlamaları halinde, durum ilgili vergi dairesi başkanlığına/defterdarlığa bildirilecektir.

* Hakkında olumsuz rapor olmaması koşuluyla, mükellefle ilgili olumsuz tespit ortaya çıkması vaya olumsuz rapor bulunanlardan mal veya hizmet aldığının tespit edilmesi halinde de iade sistemi yerine getirilmekle birlikte bu durum kendisine ve ilgili vergi dairesi başkanlığına/defterdarlığa bildirilecektir.

Hızlandırılmış KDV iade sisteminden yararlanması öngörülen ve kendilerine (HİS) sertifikası verilen mükelleflerin, söz konusu koşulları yitirmediği sürece, kendisine sağlanan kolaylıklardan yararlanması mümkün olacaktır.

HİS sertifikasının iptalini gerekli kılan haller söz konusu tebliğin (B) bölümünde ayrıntılı bir biçimde belirtilmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda sertifika sahibi mükelleflerin iade istemlerinin bulunduğu her takvim yılında idare tarafından belirlenen en az bir vergilendirme dönemi KDV iadeleri yönünden incelenecektir.

 

 

Kaynak:Referans GazetesiMaliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 109 seri numaralı Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Tebliğ ile yapılan açıklamalar uyarınca, belli koşullara sahi...

( KB)