slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2017 / 111 ) İstanbul, 05.12.2017

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı.

 

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede, 7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmış bulunmaktadır. Değişiklik yapılan Kanunlara ilişkin bilgiler şöyledir;

 

1 – 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu,

2 – 442 sayılı Köy Kanunu,

3 – 697 sayılı Günün Yirmidört Saate Taksimine Dair Kanunu,

4 – 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

5 – 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu,

6 – 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,

7 – 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,

8 – 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu,

9 – 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu,

10 – 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu,

11 – 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun,

12 – 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu,

13 – 492 sayılı Harçlar Kanunu,

14 – 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu,

15 – 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu,

16 – 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu,

17 – 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun,

18 – 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

19 – 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu,

20 – 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

21 – 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu,

22 – 3213 sayılı Maden Kanunu,

23 – 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,

24 – 4342 sayılı Mera Kanunu,

25 – 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu,

26 – 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,

27 – 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

28 – 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

29 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

30 – 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu,

31 – 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

32 – 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu,

33 – 4842 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

34 – 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,

35 – 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

36 – 5174 sayılı Türk Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar Ve Borsalar Kanunu,

37 – 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun,

38 – 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

39 – 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu,

40 – 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu,

41 – 5393 sayılı Belediye Kanunu,

42 – 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

43 – 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu,

44 – 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun,

45 – 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

46 – 5737 sayılı Vakıflar Kanunu,

47 – 5738 sayılı Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun,

48 – 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu,

49 – 5941 sayılı Çek Kanunu,

50 – 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun,

51 – 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun,

52 – 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

53 – 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

54 – 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu,

55 – 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,

56 – 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu,

57 – 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun,

58 – 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

59 – 6563 sayılı Elektrik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

60 – 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

61 – 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

 

7061 sayılı Kanun ile; Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ilişkin olarak, ilerideki tarihlerde yayımlayacağımız Sirkülerler ile gerekli açıklamalar yapılacaktır.

 

Bahse konu Kanun metnine Sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

A Member of TIAG®, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”Ek dosyayı indirmek için tıklayınız.