slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 55 ) İstanbul, 20.04.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Dövizle İşlem ve Sözleşme Yapma Yasağı Düzenlemelerinin Yer Aldığı 2008-32/34 No.lu Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Bazı Değişiklikler Yapılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.

 

19 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2022/32-66 No.lu Tebliğ ile, dövizle işlem ve sözleşme yapma yasağı düzenlemelerinin yer aldığı 2008-32/34 No.lu Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin Tebliğde çok önemli bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Yapılan değişiklikler sonrasında;

 

1) Menkul satış sözleşmelerinde Türk Lirası İle ödeme zorunluluğu getirilmiştir. (2008-32/34 No.lu Tebliğin 8. Maddesinin 9 fıkrası)

 

“(9) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.” şeklinde iken, 2022/32-66 No.lu Tebliğ ile, bu fıkranın sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiş olup, 9. Fıkranın değişiklikten sonraki son hali aşağıdaki hali almıştır.

 

“(9) Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.”

 

Görüleceği üzere, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini önceden olduğu gibi döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkün bulunmaktadır. Bu konuda herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu değildir. Ancak 2022/32-66 No.lu Tebliğ ile, bu sözleşmelerdeki ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi alıcı ve satıcı yönünden ayrı ayrı zorunlu hale getirilmiştir. Yapılan bu değişikliğe göre, taşıt satış sözleşmeleri dışındaki ticari mal dahil her türlü menkul satışlarına ilişkin sözleşmeler ve faturalar yine döviz cinsinden düzenlenebilecek ancak ödemeleri Türk lirası cinsinden yapılacaktır. Bu işlemlerde alıcıların ödemelerini Türk parası üzerinden yapması, satıcıların ise Türk parası cinsinden yapılan ödemeyi kabul etmeleri ayrı ayrı zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu işlemlerden doğan ödeme yükümlülüklerinin artık döviz olarak gerçekleştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Türk lirası cinsinden yapılacak ödemelerde hangi tarihteki kurun dikkate alınacağı konusunda Tebliğde bir açıklama bulunmamakla birlikte, bize göre ödeme tarihindeki Merkez Bankasınca ilan edilen döviz kurlarının esas alınması gerekmektedir.

 

Diğer yandan, burada en çok tereddüt edilen konulardan birisi de, menkul tanımıdır.

 

Menkul; kelimesi sözlük anlamı olarak taşınabilir demektir. Hukuki olarak bu kavram, bir yerden başka bir yere taşınabilen malları tanımlamak için kullanılır. Taşınabilir özelliğe sahip olan, bir ekonomik değeri bulunan ve bu özelliği ile nakit paraya çevrilebilen ticari mallara menkul mallar adı verilir. Taşınmaz mallar ise gayrimenkul olarak kabul edilir.

 

Dolayısıyla, gayrimenkuller dışındaki ticari mallar dahil tüm taşınır malların satışında sözleşmeler ve faturalar döviz cinsinden düzenlense bile, ödemeleri Türk lirası cinsinden yapılacaktır.

 

Bu zorunluluğa uymayanlara sözleşmenin her bir tarafı için ayrı ayrı olmak üzere 2022 yılı için 14.200 TL’den 118.500 TL’ye kadar idari para cezası kesilebilecektir. Tekerrür halinde, bu cezalar iki katı olarak kesilecektir. (değişiklik 19 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.)

 

2) Kamu kurumlarının gayrimenkul satış ve kiralamaları hariç diğer alımlarında artık dövizle ödeme yapılabilecek, (2008-32/34 No.lu Tebliğin 8. Maddesinin 15. Fıkrası)

 

“(15) On altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.” Şeklinde iken, 2022/32-66 No.lu Tebliğ ile,

 

“(15) On altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi mümkündür.” olarak değiştirilmiştir.

 

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin önceden sadece döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün iken, yapılan bu değişiklik ile, söz konusu sözleşmelerdeki ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılması mümkün hale getirilmiştir.

 

Yani, kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, artık döviz cinsinden veya dövize endeksli ödeme yapılabilecektir. (Bu değişiklik de 19 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

 

Bahse konu Değişiklik Tebliği metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

19 Nisan 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31814

 

 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022-32/66)

 

MADDE 1- 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiş, on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür