slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 17 ) İstanbul, 03.01.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Varlık Barışı Beyan Süresinin 30.06.2022 Tarihine Kadar Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.

 

31.12.2021 tarih ve 31706 6. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede 5058 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 7256 Sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle eklenen ve 17.11.2020 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 93 Madde de yer alan ve daha önce 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süre bu defa 30.06.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

 

Buna göre 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, Türkiye’ye getirilerek serbestçe tasarruf edilebilmesine veya yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin kapatılmasında kullanılabilmesine,

- Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilmesine, söz konusu varlıkların da vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilmesine,

 

ilişkin imkanlar tanıyan Geçici 93 üncü maddesinde yer alan süreler, 30/06/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

 

Söz konusu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

31 Aralık 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31706 (6. Mükerrer)

 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 5058

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 93 üncü maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan sürelerin, 31/12/2021 tarihinden itibaren 30/6/2022 tarihine kadara (bu tarih dahil) uzatılmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesinin sekizinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

 

31 Aralık 2021

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI