slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 13 ) İstanbul, 03.01.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 2022 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belirlenmiştir.

 

21.12.2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gazetede 70 Sıra Nolu “Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ( Değerli Kağıtlar )” yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile; 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak değerli kağıt bedelleri yeniden tespit edilmiş bulunmaktadır.

 

Buna göre; Değerli Kağıdın cinsi ve bedelleri aşağıdaki gibidir.

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1- Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

25,00

b) Beyanname

25,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

50,00

2- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3- Pasaportlar

225,00

4- İkamet İzni (değişik:28/7/2016-6735/27 md.)

160,00

5- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6- (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

37,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

37,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

75,00

7- Aile cüzdanları 

200,00

8- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9- Sürücü belgeleri 

280,00

10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

280,00

11- (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)

 

12- Motorlu araç tescil belgesi

250,00

13- İş makinesi tescil belgesi

210,00

14- Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

15,00

15- Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.)

20,00

16- Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

160,00

17- Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

125,00

 

 

Bahse konu Genel Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

21 Aralık 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31696

 

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 70)

DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2022 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1- Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

25,00

b) Beyanname

25,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

50,00

2- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3- Pasaportlar

225,00

4- İkamet İzni (değişik:28/7/2016-6735/27 md.)

160,00

5- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6- (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

37,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

37,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

75,00

7- Aile cüzdanları 

200,00

8- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9- Sürücü belgeleri 

280,00

10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

280,00

11- (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)

 

12- Motorlu araç tescil belgesi

250,00

13- İş makinesi tescil belgesi

210,00

14- Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

15,00

15- Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.)

20,00

16- Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

160,00

17- Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

125,00

 

 

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2021 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 31/12/2020 tarihli ve 31351 beşinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 66) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.