slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 11 ) İstanbul, 03.01.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 2022 Yılı Değerli Konut Vergisine Tabi Mesken Nitelikli Taşınmazların Değeri İle Bu Verginin Matrah ve Nispetleri Belirleyen Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen bina vergi değeri 5.000.000 Türk lirasının üzerinde olanlar 2020 yılı için değerli konut vergisine tabidir.

 

Bu verginin mükellefi mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerdir. Mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

 

21.12.2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gazetede 80 seri nolu “Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile; 2022 yılı için Değerli Konut Vergisine tabi olacak konutların vergi değeri belirlenmiştir.

 

Buna göre 2022 yılında vergi değeri, 6.173.000 TL üzeri (2021 yılı için; 5.227.000 TL üzeri) olan mesken niteliğindeki konutlar Değerli Konut Vergisine tabi olacaktır.

 

2022 Yılı Değerli Konut Vergisine Tabi Mesken Nitelikli Taşınmazların Matrah ve Nispetleri Aşağıdaki Gibidir:

 

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri

Oran

6.173.000 TL ile 9.260.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 6.173.000 TL’yi aşan kısmı için

(Binde 3)

12.347.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 9.260.000 TL’si için 9.261 TL, fazlası için

(Binde 6)

12.347.000 TL’den fazla olanlar 12.347.000 TL’si için 27.783 TL, fazlası için

(Binde 10)

 

Değerli Konut Vergisi, Emlak Vergisi Kanunu içerisine ihdas edilmiş bir vergi olup, mezkûr kanuna bağlı olarak yayımlanan ve yeniden değerleme sonrası tutarları içeren Tebliğ sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. (Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin, 5 ve 6 ıncı maddeleri Değerli Konut Vergisine ilişkindir.)

 

Bahse konu Genel Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

21 Aralık 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31696

 

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 80)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde yer alan tutar ile 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bakanlığımızca 2021 yılı için yeniden değerleme oranı, %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş ve 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, 42 nci maddede yer alan tutar ile 44 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı, bu şekilde hesaplanan tutarların 1.000 Türk Lirasına kadar olan kesirlerinin dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutarın tespiti

MADDE 3 – (1) 2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutar, 2021 yılına ait tutarın 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılması suretiyle 6.173.000 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının tespiti

MADDE 4 – (1) 2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2021 yılına ait değerlerin 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%36,20/2=) %18,10 (on sekiz virgül on) oranında artırılması suretiyle;

6.173.000 TL ile 9.260.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 6.173.000 TL’yi aşan kısmı için       (Binde 3)

12.347.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 9.260.000 TL’si için 9.261 TL, fazlası için               (Binde 6)

12.347.000 TL’den fazla olanlar 12.347.000 TL’si için 27.783 TL, fazlası için                                  (Binde 10)

olarak tespit edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.