slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 3 ) İstanbul, 03.01.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 2022 Yılında Uygulanacak Konsolosluk Harçları Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı.

 

21.12.2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de 90 Seri No’lu “Harçlar Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmıştır. Tebliğ ile; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, konsolosluklarca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarları ve değerli kağıt bedellerinin hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayıları ilan edilmiştir.

 

Bahse konu Genel Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

21 Aralık 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31696

 

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 90)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsallerin tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu ve mükerrer 138 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsaller

MADDE 3 - (1) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, anılan Kanunun mükerrer 138 inci madde hükmü gereğince, 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.

(2) Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 13,77 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifedeki miktarlar için

5,480

492 sayılı Kanuna bağlı (5) sayılı tarifedeki miktarlar için

2,660

492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin "I-Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için

0,800

492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için

0,730

492 sayılı Kanuna bağlı (7) sayılı tarifenin II. bölümündeki miktarlar için

2,150

492 sayılı Kanuna bağlı diğer tarifelerdeki miktarlar için

1,000

 

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.