slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2021 / 147 ) İstanbul, 07.09.2021

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: İki Yıldan Fazla Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Sağlanan Kazançlarda Vergi Oranı %0 Olarak Belirlenmiştir.

 

 

04.09.2021 tarih ve 31588 sayılı Resmi Gazete’de 4454 Sıra sayılı No.lu Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranlarında değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile iki yıldan fazla süre ile elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için Gelir Vergisi Tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiş olup, karar 04.09.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bahse konu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

04 EYLÜL 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31588

 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 4454

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 net maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

 

3 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

3/9/2021 TARİHLİ VE 4454 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

MADDE 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 1 nci maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan;

1) “hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile” ibaresi “hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar” şeklinde,

2) “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için” ibaresi “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için” şeklinde,

b) ç bendinde yer alan;

1) “hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile” ibaresi “hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar” şeklinde,

2) “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için” ibaresi “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.