slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2021 / 145 ) İstanbul, 01.09.2021

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2022 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerinin Belirlenmesine İlişkin Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.

 

01.09.2021 tarih ve 31585 sayılı Resmi Gazete’de 79 Seri No.lu “Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği” yayımlanmıştır.

 

Anılan Tebliğ ile; Emlak vergisine esas olmak üzere 2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilgili Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

 

Bahse konu Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir olup, tebliğ eki cetvele aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210901-17-1.pdf

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

1 Eylül 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31585

 

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 79)

 

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.