slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2021 / 144 ) İstanbul, 27.08.2021

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Süreleri Bir Ay Uzatılmıştır.

 

27.08.2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazetede 4420 Sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar ile; 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi bir ay uzatılmıştır.

 

Söz konusu Karar üzerine, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak için 30/09/2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunulması ve yapılandırılan alacaklara ilişkin peşin veya ilk taksit ödemesinin 01/11/2021 tarihi bitimine kadar (31/10/2021 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) yapılması gerekmektedir.

 

Karar ile 7326 sayılı Kanunun aşağıda sayılan maddelerinden yararlanma süreleri uzatılmıştır.

 

2. Maddesi (Kesinleşmiş Alacaklar)

3. Maddesi (Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar)

4. Maddesi ( İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler)

5. Maddesi (Matrah ve Vergi Artırımı)

6. Maddesi (İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi)

7. Maddesi (Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları)

8. Maddesi (Ön Değerlendirme, Araştırma veya Tespit Aşamasında Olan Eksik İşçilik Prim Tutarları İle Kesinleşmemiş İdari Para Cezaları)

10. Maddesi (Diğer Hükümler) (altıncı ve yedinci fıkraları hariç)

 

Bahse konu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

27 Ağustos 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31581

 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 4420

 

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 9 uncu maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.

 

26 Ağustos 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

26/8/2021 TARİHLİ VE 4420 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

Başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılması

MADDE 1- (1) 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinden (altıncı ve yedinci fıkraları hariç) yararlanmak için öngörülen ve 31/8/2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi birer ay uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.