slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2021 / 56 ) İstanbul, 22.02.2021

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.

 

21.02.2021 tarih ve 31402 sayılı Resmi Gazetede sayılı Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ( Tebliğ No:2006 / 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

 

Anılan Tebliğ ile; 2006 / 1 sayılı tebliğde bazı ibare değişiklikleri ile bazı maddelerde çeşitli değişiklikler yapılmış bulunmaktadır.

 

Bahse konu Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

Azı ibare değiklikleri

 

21 Şubat 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31402

 

 

KIYMETLİ MADEN STANDARTLARI VE RAFİNERİLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’in üçüncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ı) Bağımsız Güvence Raporu: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetim Standardı 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Diğer Güvence Denetimlerine uygun olarak gerçekleştirilen denetim sonucunda yetkili bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenlenen raporu,

i) İç kontrol sistemi: Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından yapılan düzenlemelerle asgari koşulları belirlenen kurumsal yapıyı,

j) İç kontrol birimi: Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından yapılan düzenlemelerle esasları belirlenen ve iç kontrol sisteminin oluşturulması, işleyişi ile raporlamasından sorumlu birimi,

k) İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi: Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından yapılan düzenlemelerde yer alan asgari nitelikleri haiz, gerekli yetkiyle donatılmış ve rafineri tarafından istihdam edilen görevliyi,

l) Tedarik Zinciri Uyum Raporu: Uluslararası kriterlere göre Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından belirlenen sorumlu kıymetli maden tedarik zincirine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanan ve ilgili raporlama dönemini kapsayan işlemlerin bu usul ve esaslara uygunluğunu gösteren raporu,

m) Yetkili bağımsız denetim kuruluşları: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından KAYİK (Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluş) olarak yetkilendirilmiş kuruluşlar arasından Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından yapılan düzenlemelerde yer alan şartları sağlayan ve bu şartları sağladığı Borsa tarafından liste halinde ilan edilen bağımsız denetim kuruluşlarını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “10” ibaresi “35” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “ve ğ” ibaresi “, ğ ve ı” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya “belgelerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve i bendindeki raporların” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “Komisyon,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü,” ibaresi eklenmiş olup aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“ı) Etkin bir iç kontrol sistemi oluşturulması, Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından yapılan düzenlemelerde belirlenen yeterli sayıda iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisinin yönetim kurulunca atanması ve gerekli yetkilerle donatılması ile Borsa düzenlemeleri kapsamında iç kontrol biriminin kurulmuş olması,

i) Tedarik Zinciri Uyum Raporunun hazırlanması ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetimi Standartlarına göre yetkili bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi ile bu denetim sonucunda makul güvence seviyesinde güvence verilen Bağımsız Güvence Raporunun hazırlanması,”

“Söz konusu uygunluk raporu salt çoğunluk ile kabul edilir. Ancak, salt çoğunluk oyları içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, Borsa İstanbul A.Ş. ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün oylarının hepsinin birlikte bulunması zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yaptırım

MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde Türkiye’de kurulu rafineriler Borsa tarafından rafineri listelerinden çıkarılır:

a) Rafinerinin bu Tebliğde belirtilen şartları haiz olmaması veya sonradan yitirdiğinin belirlenmesi.

b) Rafinerinin gerekli teknik şartlarda ve standartlarda üretim yapmadığının tespit edilmesi.

c) 15 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında hazırlanması gereken Tedarik Zinciri Uyum Raporunun rafineri tarafından hazırlanmaması veya söz konusu fıkraya istinaden hazırlanan Bağımsız Güvence Raporunun sonuç bölümünde olumsuz görüş verilmesi veya görüş vermekten kaçınılması ve/veya güvence denetimi yapılmaması.

ç) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (i) bendindeki raporların Borsaya sunulmaması veya söz konusu bent uyarınca sunulan bağımsız güvence raporunun sonuç bölümünde hakkında olumsuz görüş verilmesi veya görüş vermekten kaçınılması.

(2) 15 inci madde kapsamında Borsaca yapılan incelemeler sonucunda aykırılıkların tespiti halinde aykırılıkların mahiyet ve önemine göre, Bağımsız Güvence Raporu sonucuna bakılmaksızın, uyarı, para cezası ve Rafineri Listesinden çıkartma dahil Borsa tarafından gerekli yaptırımlar uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.   

“(4) Her yılın Haziran ayı sonuna kadar Tedarik Zinciri Uyum Raporunun ve Bağımsız Güvence Raporunun Bakanlığa ve Borsaya sunulması ile rafinerinin internet sitesinde yayımlanması zorunludur. Bağımsız Güvence Raporunda makul güvence seviyesinde güvence verilmesi gerekmektedir.

(5) Bu madde kapsamında Bakanlık ve Borsa, gerekli gördüğü hususların açıklanması için yetkili bağımsız denetim kuruluşu ve rafinerilere sorular yöneltebilir ve denetim çalışma kağıtları ile diğer belgeleri talep edebilir veya yerinde denetim yapabilir.

(6) Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle Borsa tarafından belirlenen sorumlu kıymetli maden tedarik zincirine ilişkin usul ve esaslarda belirtilen yabancı sorumlu tedarik programlarına uygun faaliyet gösterildiğine dair söz konusu programların yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlar listesinde yer alan bir yetkili bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanmış güncel Bağımsız Güvence Raporları da bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen raporların yerine kabul edilebilir. Bağımsız Güvence Raporunda makul güvence seviyesinde güvence verilmesi gerekmektedir. Bu raporların da her yılın Haziran ayı sonuna kadar Bakanlığa ve Borsaya gönderilmesi ile ayrıca rafinerinin internet sitesinde yayımlanması zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Borsa rafineri listesinde yer alan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla faaliyette bulunan rafineriler, durumlarını 1/7/2021 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır. 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sermaye yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen rafinerilere, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen en fazla 90 günlük ek süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen rafineriler Rafineri Listesinden çıkartılır.

(2) Bu Tebliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 2021 yılını kapsayan Tedarik Zinciri Uyum Raporu ve Bağımsız Güvence Raporu için rapor dönemi 1/7/2021 – 31/12/2021 olarak kabul edilebilir.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/11/2006

26350

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/11/2009

27404

2-

26/9/2012

28423

3-

4/4/2017

 30028

4-

 7/9/2018

30528