slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2021 / 11 ) İstanbul, 04.01.2021

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinde, İade Konusu Yapılamayacak Kısım 17.300 TL. Olarak Yeniden Belirlenmiştir.

 

Bilindiği üzere indirimli orana tabi mal teslimi ve hizmet ifası ile ilgili olarak yüklenilen ve indirimle giderilemeyen KDV tutarının belli bir sınırı aşan kısmı Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde mükellefe iade edilmektedir.

 

27.12.2019 tarih ve 31349 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 33 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasında Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile; indirimli orana tabi mal teslimi ve hizmet ifası ile ilgili olarak yüklenilen ve indirimle giderilemeyen KDV tutarının 2021 yılında iade edilmeyecek tutar 18.900,00 TL. (2020 yılı için 1.300 TL.) olarak yeniden belirlenmiş bulunmaktadır.

 

Bahse konu Genel Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

29 Aralık 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31349 (Mükerrer)

 

 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 33)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün sekizinci paragrafında yer alan “2020 yılı için 17.300 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2021 yılı için 18.900 TL” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.