slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2020 / 146 ) İstanbul, 31.07.2020

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: İşçi Çıkartma Yasağının Yeniden 1 Ay Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır.

 

31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazetede 2811 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar ile; 14.04.2020 tarihli 7244 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi ile getirilen 3 ay süre ile iş ve hizmet sözleşmesi feshine getirilen yasağın 27.08.2020 tarihine kadar uzatılan süresi yeniden 1 ay uzatılmıştır. (27.09.2020 tarihine kadar)

 

7244 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi ile yapılan düzenleme;

 

Geçici Madde 10 – (Ek:16/4/2020-7244/9 md.)

Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Cumhurbaşkanı birinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.)

 

Bahse konu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

31 Temmuz 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31202

 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 2811

 

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/8/2020 tarihinden itibaren bir ay uzatılmasına, mezkûr Kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

 

30 Temmuz 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI