slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 12 ) İstanbul, 03.01.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinde, İade Konusu Yapılamayacak Kısım 14.100 TL. Olarak Yeniden Belirlenmiştir.

 

Bilindiği üzere indirimli orana tabi mal teslimi ve hizmet ifası ile ilgili olarak yüklenilen ve indirimle giderilemeyen KDV tutarının belli bir sınırı aşan kısmı Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde mükellefe iade edilmektedir.

 

31.12.2018 tarih ve 30642 3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22 Seri No.lu “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasında Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile; indirimli orana tabi mal teslimi ve hizmet ifası ile ilgili olarak yüklenilen ve indirimle giderilemeyen KDV tutarının 2019 14.100,00 TL. (2018 yılı için 11.400 TL.) iade edilmeyecek tutar olarak yeniden belirlenmiş bulunmaktadır.

 

Bahse konu Genel Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

31 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30642 (3. Mükerrer)

 

 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 22)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün yedinci paragrafındaki “2018 yılı için 11.400 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2019 yılı için 14.100 TL” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.