slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 11 ) İstanbul, 02.01.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 2019 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belirlendi.

 

31.12.2018 tarih ve 30642 3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede 60 Sıra Nolu “Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ( Değerli Kağıtlar )” yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ ile; 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olacak değerli kağıt bedelleri yeniden tespit edilmiş bulunmaktadır.

 

Buna göre; Değerli Kağıdın cinsi ve bedelleri aşağıdaki gibidir.

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

13,50

b) Beyanname

13,50

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

27,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 – Pasaportlar

133,50

4 – İkamet İzni (değişik:28/07/2016-6735/27 md.)

89,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 -

 

( Değişik: 14.01.2016-6661/27 Md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

22,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

22,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

45,00

7 - Aile cüzdanları

121,00

8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

166,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

166,00

11 - Mülga

 

12 - Motorlu araç tescil belgesi

148,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

124,00

14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)

8,00

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

12,50

16- Yabancı çalışma izni belgesi (Ek: 28/07/2016-6735/27. Md.)

89,00

17- Yabancı çalışma izni belgesi (Ek: 28/07/2016-6735/27. Md.)

89,00

 

 

Bahse konu Genel Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

31 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30642 (3. Mükerrer)

 

 

MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 60)

DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                     Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :                                                                                            

a) Noter kağıdı                                                                                              13,50

b) Beyanname                                                                                                13,50

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                       27,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                 

3 - Pasaportlar                                                                                          133,50

4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)                               89,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                 

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)                                                                

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                         22,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı                                                                                                 22,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı   45,00

7 - Aile cüzdanları                                                                                    121,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                                                 

9 - Sürücü belgeleri                                                                                 166,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                          166,00

11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)                                                       

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                           148,50

13 - İş makinesi tescil belgesi                                                               124,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                                8,00

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                            12,50

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)      89,00

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)  89,00

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 13,00 TL  olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan "Nüfus Cüzdanları", muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(5) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2018 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 30/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:56) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.