slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 6 ) İstanbul, 02.01.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 2019 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları Hakkında Genel Tebliğ Yayımlandı.

 

488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 61 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranı dikkate alınmak suretiyle artırılmış ve 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları 31.12.2018 tarih ve 30642 3. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 63 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ve Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

 

2019 yılında uygulanacak damga vergisi tutarlarından bazıları şu şekildedir:

 

Bilançolar

56,10 TL

Gelir Tabloları

26,90 TL

İşletme Hesabı Özetleri

26,90 TL

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri

72,70 TL

Kurumlar Vergisi Beyannameleri

97,10 TL

KDV Beyannameleri

48,00 TL

Muhtasar Beyannameler

48,00 TL

Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannamesi Hariç)

48,00 TL

Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

97,10 TL

Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

35,70 TL

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

35,70 TL

 

Diğer taraftan, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır ise yeniden değerleme oranında arttırılarak 2.642.810,0 TL.’na yükselmiştir.

 

63 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği aşağıda sunulmuştur.

 

Saygılarımızla.

 

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

31 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30642 (3. Mükerrer)

 

 

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 63)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş ve 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 503 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 62 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2019 tarihinden itibaren 2.642.810,00 Türk Lirası olmuştur.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

  1. Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler             

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                          

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler                                             

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

7.(Ek:6728/28 md.- Yürürlük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanım izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanım izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

(Binde 9,48)

8. (Ek:6728/28 md.- Yürürlük: 9/8/2016) Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

(Binde 0)

9. (Ek:6728/28 md.- Yürürlük: 9/8/2016) Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

(Binde 9,48)

10. (Ek:6728/28 md.- Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

 

  1. Taksitle satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

  1. Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

(Binde 0)

  1. Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

(Binde 9,48)

ç)    Paket tur sözleşmeleri

(Binde 9,48)

  1. Abonelik sözleşmeleri

(Binde 9,48)

  1. Mesafeli Satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

11. (Ek:6728/28 md.- Yürürlük: 9/8/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

12. (Ek:6728/28 md.- Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

  1. Toptan elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

  1. Perakende elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

13. (Ek:6728/28 md.- Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarih ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

  1. Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

  1. Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

14. (Ek:6824/5 md.- Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

(Binde 0)

15. ((Ek:6824/5 md.- Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat sözleşmeleri

(Binde 0)

16. ((Ek:6824/5 md.- Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

(Binde 0)

17. ((Ek:6824/5 md.- Yürürlük: 8/3/2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

(Binde 0)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1. Tahkimnameler 

(72,70 TL)

2. Sulhnameler

(72,70 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin  aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(408,60 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla  hakem kararları:

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(72,70 TL)

2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları 

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

    aa) Makbuz senedi (Resepise)

(25,10 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)

(14,80 TL)

    ac) İyda senedi 

(2,40 TL)

    ad) Taşıma senedi 

(0,70 TL)

b) Konşimentolar

(14,80 TL)

c) Deniz ödüncü senedi 

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi 

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(25,10 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

    ba) Bilançolar

(56,10 TL)

    bb) Gelir tabloları  

(26,90 TL)

    bc) İşletme hesabı özetleri 

(26,90 TL)

c) Barnameler   

(2,40 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları     

(11,00 TL)

e) Ordinolar  

(0,70 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 

(11,00 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)  nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve

belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar 

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan  paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak  ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye  olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,70 TL)

 

b) Vergi beyannameleri:

 

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                    

(72,70 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                   

(97,10 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                              

(48,00 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler                                                  

(48,00 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(48,00 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler                           

(97,10 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler          

(35,70 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigortaprim bildirgeleri

(35,70 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta  prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için              

(56,90 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,70 TL)