slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2022 / 28 ) İstanbul, 24.01.2022

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Sınırı 3.600 TL. ye Çıkarılmıştır.

 

22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazetede, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından çıkartılan 2022/3 sayılı Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Anılan tebliğ ile; Bankaların sorumlu oldukları karşılıksız çeklerin üst sınırı 28.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 2.760,00 TL. den 3.600,00 TL. na çıkartılmıştır. 2010 /2 sayılı Tebliğ’den önce bastırılan çeklerden ötürü her bir çek yaprağı için ödeme sınırı ise 1.680,00 TL. den 3.000,00 TL. na çıkarılmıştır.

 

Bahse konu Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

22 Ocak 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31727

 

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE

ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2022/3)

 

MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “ikibinaltıyüzyetmiş Türk Lirası” ibareleri “üçbinaltıyüz Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “binaltıyüzseksen Türk Lirası” ibareleri “üçbin Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 28/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.