slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 48 ) İstanbul, 15.03.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: % 5 lik Vergi İndiriminden Yararlanılmasına İlişkin Düzenlemelerin Yapıldığı 301 Nolu Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

 

15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazetede 307 Seri Nolu “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere 6824 Sayılı Kanunun 4. Maddesiyle 193 saylı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 121 Maddesi değiştirilerek vergiyi uyumlu mükellefler % 5 lik vergi indirimi getirilmiş ve her bir beyanname için 10,00 Türk Lirasına eksik ödemeler için indirimden yararlanılabileceği düzenlemiş, 10,00 TL. tutar ise 7162 sayılı Kanun ile 250,00 Türk Lirasına çıkartılmış idi. Anılan Tebliğ ile; 7162 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik doğrultusunda 23.12.2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 301 Seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “4.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması başlıklı bölümünün sonu fıkralar eklenmiştir.

 

Bahse konu Genel Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

15 Mart 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30715

 

 

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 307)

 

MADDE 1 – 23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nin “4.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“193 sayılı Kanunun 7162 sayılı Kanunla değişik mükerrer 121 inci maddesine göre, 2018 yılına ilişkin olup 2019 yılında ve sonraki dönemlere ilişkin verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde vergi indiriminden faydalanılıp faydalanılamayacağının tespitinde her bir beyanname itibarıyla 250 TL’ye kadar yapılan eksik ödemeler, söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmeyecektir.

Diğer taraftan, ilgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında öngörülen tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartı ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

Örnek 4: (L) A.Ş., 2018 hesap dönemine ilişkin olarak 25/4/2019 tarihinde vermiş olduğu kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden tahakkuk eden kurumlar vergisini vadesinde ödemiştir.

(L) A.Ş., 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin tüm vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiş ve 2017 yılı Mayıs ayına ilişkin verilen muhtasar beyanname üzerine tahakkuk eden 33,90 TL’lik vergi hariç, tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiştir.

Buna göre, diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, Mayıs 2017 dönemine ait muhtasar beyannameye ilişkin tahakkuk eden 33,90 TL’lik verginin süresinde ödenmemesi, (L) A.Ş.’nin vergi indiriminden yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/12/2017

30279