slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 27 ) İstanbul, 22.01.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin PTT Tarafından Açıklama Yapılmıştır.

 

Bilindiği üzere 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a maddesi hükümlerine göre aşağıda yer alan gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur:

 

            - 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar

            - 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler

            - Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları

            - Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri

            - Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar

            - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları

            - Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri (sermaye şirketleri, kooperatifler, dernekler, vakıflar vs.)

            - Noterler

            - Baro levhasına yazılı avukatlar

            - Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler

            - İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

 

Söz konusu uygulamanın usul ve esaslarını düzenleyen Elektronik Tebligat Yönetmeliği, Adalet Bakanlığınca 06.12.2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bu yönetmelik kapsamında yer alan düzenlemelere müşavirliğimiz tarafından yayımlanan 08.01.2019 tarihli ve 2019/17 sayılı sirkülerimizde yer verilmiştir.

 

Bu defa PTT tarafından 17.01.2019 tarihinde yayımlanan duyuruda; söz konusu kuruluş tarafından oluşturulacak e-tebligat adreslerinin açılışına ve hesap sahiplerine iletilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiş bulunmaktadır.

 

Söz konusu Açıklama metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

PTT’DEN ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

 

15 Mart 2018 tarih ve 30361 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 7101 Sayılı “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 7/A maddesi değiştirilmiş olup Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi adıyla yeni bir uygulama devreye alınmıştır.

 

PTT A.Ş. tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Projesi 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır.  Kanun kapsamında adres oluşturulması için gerekli bilgiler;

 

• İlgili kamu kurum veya kuruluşundan,

• Mahallî idareler bakımından İçişleri Bakanlığından,

• İlgili kamu iktisadi teşebbüsünden,

• İlgili kamuya ait ortaklıktan,

• Şirketler ve kooperatifler bakımından Gümrük ve Ticaret Bakanlığından,

• İlgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veya üst kuruluşundan,

• Türkiye Noterler Birliğinden,

• Türkiye Barolar Birliğinden,

 

İstenmiş olup adreslerin oluşturulması yine aynı kanal üzerinden sağlanacaktır. Bu doğrultuda mevcut kanun ve yönetmelik gereği ticari tüzel kişiliklerin bilgileri de Ticaret Bakanlığı'ndan talep edilmiş olup, gelen bilgiler doğrultusunda E-Tebligat adresleri PTT A.Ş. tarafından toplu olarak açılacak ve Bakanlık tarafından hesaplarla ilgili duyuru yapılmasına müteakip, hesap sahiplerince E-Tebligat hesaplarının aktif hale getirilmesi ile tebligat iletileri söz konusu adreslere iletilmeye başlanacaktır.

 

Hesaplar aktif olmadan tebligat adreslerine gönderim yapılmayacaktır. Ticari şirketlerin bu kapsamda Bakanlıkça yapılacak duyuruyu beklemesi gerekmektedir. Sosyal medya ve bazı yayın organlarında belirtildiği gibi 31 Ocak 2019'a kadar tebligat hesaplarının açtırılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu hesaplar Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi tarafından toplu olarak oluşturulacak olup herhangi bir PTT Merkezi veya Şubelerine başvuru yapılmasına gerek yoktur. Bu nedenle 31 Ocak’a kadar PTT Merkez ve gişelerinden hesapların açılması gerektiğine dair duyum ve yönlendirmelere itibar edilmemelidir.” Elektronik Tebligat Adresleri adres sahiplerince aktif edilene kadar, tebligat elektronik yolla değil PTT A.Ş. tarafından fiziksel yolla sahiplerine iletilmeye devam edecektir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.