slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 20 ) İstanbul, 08.01.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 2018 Yılı Sonu İçin Devreden Yatırım İndirimi, Ar-Ge Harcaması ve İndirimli Kurumlar Vergisinde Katkı Tutarının Endekslemesinde Kullanılacak Oranlar

 

2017 yılından devreden, Yatırım İndirimi İstisna tutarının, Ar-ge İndirimi tutarının, ve İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Yatırım Katkı Tutarının 2018 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ile 2018 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi endekslemesinde dikkate alınacak oranlar aşağıda açıklanmıştır.

 

1. Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 61. Madde Kapsamında Yapılan Yatırımlar:

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 61 inci madde kapsamında aynı Kanunun 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki Ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde yapılan yatırımlar nedeniyle hesaplanan ve kazanç yetersizliği dolayısıyla kullanılamayıp sonraki yıllara devreden yatırım indirimi tutarları yeniden değerleme oranında arttırılarak dikkate alınmaktadır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 503 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 2018 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %23,73 olarak açıklanmıştır.

 

2. Gelir Vergisi Kanunu’nun Mülga 19. Madde Kapsamında Yapılan Yatırımlar:

 

Gelir Vergisi Kanununun mülga 19. maddesi kapsamında yapılan yatırımlar üzerinden hesaplanan ancak kazanç yetersizliği nedeniyle kullanılamayıp sonraki yıla devreden yatırım indirimi tutarları yurt içi üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen artış oranında arttırılarak dikkate alınmaktadır.

 

2018 yılı için uygulanacak artış oranı %33,64 olarak hesaplanmıştır.

 

3. Ar-Ge İndirimi:

 

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan Ar-Ge harcamaları, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.

 

Bu kapsamda 2017 yılından devreden Ar-ge harcamalarının indirime esas alınacak tutarın endekslenmesi 2018 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 23,73 dikkate alınmak suretiyle yapılacaktır.

 

4. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Yatırım Katkı Tutarı:

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için; yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırım katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

 

Bu kapsamda 2018 öncesinde tamamlanan yatırımlarla ilgili olarak 2018 yılına devreden yatırım katkı tutarları (henüz kullanılmamış olan); 2018 sonu itibariyle %23,73 oranında arttırılarak dikkate alınacaktır.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms