slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2019 / 7 ) İstanbul, 02.01.2019

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Bazı Had ve Miktarlar 2019 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir.

 

31.12.2018 tarih ve 30642 3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 504 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, Mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp, 2018 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2018 yılı için % 23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler yeniden belirlenmiş bulunmaktadır.

 

Fatura Düzenleme Sınırı :

 

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 232. Maddesinde yer alan ve 1.000 TL. olan fatura düzenleme sınırı, 2019 yılı için 1.200 TL. olarak belirlenmiştir. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde bulunan çiftçilere, vergiden muaf esnafa yapılan satışlar için ise yukarıdaki sınıra bakılmaksızın her hal ve takdirde fatura düzenlenme zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Amortisman Ayırmaya İlişkin Tutar:

 

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 313. Maddesinde yer alan ve doğrudan gider yazılabilecek alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlara ilişkin 1.000 TL. olan tutar, 2019 yılı için 1.200 TL. olarak belirlenmiştir.

 

Diğer maddelerde yapılan düzenlemeler ve artışlar ile ilgili olarak Bahse konu Genel Tebliğ metnine ve ekine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

31 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30642 (3. Mükerrer)

 

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 504)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2018 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2019 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklanmasıdır.

Yasal düzenlemeler

MADDE 2 – (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar

MADDE 3 – (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2018 yılında uygulanan had ve tutarların, 2018 yılı için %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar ekli listede gösterilmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

EK

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2019 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

 

MADDE NO – KONUSU

2019 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

2.700

 

3- İlanın;

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca

     yapılması

 

2.700-270.000

 

270.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115-

 

Tahakkuktan vazgeçme

33

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

120.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

  - Alış tutarı

  - Satış tutarı

 

230.000

320.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

120.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

230.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

1.200

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

3,30

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.200

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde

  - Diğer vergilerde

14,80

29

MADDE 352- 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

 

    180

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

     meslek erbabı  

110

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

55

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

25

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

14,80

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

7

 

II nci derece usulsüzlükler      

1- Sermaye şirketleri

 

98

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

    meslek erbabı

55

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

251

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

14,80

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

7

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 

3,90

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek

    makbuzu verilmemesi, alınmaması

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek

    toplam ceza

 

290

 

148.000

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

 

290

 

 

 

 

14.800

 

148.000

 

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

    mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

    kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

    bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

290

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve

    mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik 

    bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

    uymayanlara

7.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

350

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel

    usulsüzlük cezası

 

1.100

 

220.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

    zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

    bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

    getirmeyenlere

1.480

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

    işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.100

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,40

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci

madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.900

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

    tespit edilenler hakkında

980

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

490

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.200

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

    tespit edilenler hakkında

600

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

300

 

    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.480.000

MADDE 370- 

İzaha Davet

 

 

- Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı

70.000