slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2018 / 142 ) İstanbul, 31.10.2018

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Ödeme Kaydedici Cihazlardan Gerçekleştirilen Satışlara Ait Mali Bilgilerin GİB'e Bildirilmesi 01.01.2019 Tarihine Ertelenmiştir.

 

31.10.2018 tarih ve 30581 sayılı Resmi Gazetede 502 Sıra Nolu “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Bilindiği üzere; 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinin (489 ve 498 Sıra No.lu Genel Tebliğlerle güncellenen hali); 4 üncü ve 5 maddeleri ile 1/10/2018 tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

 

Maliye Bakanlığına özellikle TÜRMOB, mükelleflerimizden ve gerekli entegrasyon çalışmalarını yürütecek yazılım firma ve entegratörlerden iletilen talepler yoğun dikkate alınarak;

 

  • İşletme hesabı esasındaki önemli sayıdaki mükelleflerimizin (yaklaşık 1 milyon 200 bin mükellef) 1/1/2019 tarihinden itibaren defter kayıtlarını GİB tarafından internet ortamında sunulan Defter Beyan Sisteminde oluşturacaklarından, Tebliğin mevcut 1/10/2018 tarihi gereğince; bu gruptaki mükelleflerin sadece Ekim, Kasım ve Aralık 2018 aylarında bildirim yapmak zorunda kalacak ve 1/1/2019 tarihinden sonra ise Defter Beyan Sistemi kapsamına dahil olacaklarından dolayı bildirim yükümlülükleri sona ereceğinden,
  • Söz konusu bildirimleri büyük çoğunluğunu mükellef adına yerine getirecek meslek mensuplarının yılsonu iş yüklerinin yoğun olmasından,
  • Bildirimlerin usulü hakkında tüm mükelleflerin bilgilendirilmesi, tanıtımı için ilave süreye ihtiyaç duyulması,

Nedenleriyle, bahse konu 502 sıra nolu tebliğ ile 01.10.2018 tarihi 01.01.2019 olarak değiştirilmiştir.

 

Bahse konu Genel Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

31 Ekim 2018 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30581

 

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 483)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 502)

MADDE 1 – 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/10/2018” ibareleri “1/1/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.