slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2018 / 127 ) İstanbul, 07.09.2018

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) Sayılı Tebliğde Değişiklikler Yapan 3 Adet Tebliğ Yayımlanmıştır.

 

07.09.2018 tarih ve 30528 sayılı Resmi Gazetede, 2018-32/47, 49 ve 50 Sayılı  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

 

Anılan Tebliğler ile; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) Sayılı Tebliğde, bazı ibare değişiklikleri yapılmış bulunmaktadır.

 

Bahse konu Tebliğlerin metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

7 Eylül 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30528

 

 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/47)

 

MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ekonomi Bakanlığı”, “Hazine Müsteşarlığına” ve “Ekonomi Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Ticaret Bakanlığı”, “Hazine ve Maliye Bakanlığına” ve “Ticaret Bakanlığına” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Ekonomi Bakanlığının” ve “Ekonomi Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Ticaret Bakanlığının” ve “Ticaret Bakanlığına” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığına” ve “Ekonomi Bakanlığına” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığına” ve “Ticaret Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ve “Müsteşarlıkça” ibareleri sırasıyla “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” ve “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine’nin”, “Müsteşarlık Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden”, “Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” ve “Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” ibareleri sırasıyla “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın”, “Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden”, “Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” ve “Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Hazine’nin” ve “Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” ibareleri sırasıyla “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın” ve “Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

7 Eylül 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30528

 

 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/35)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/49)

 

MADDE 1 – 29/5/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’in 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsası’na” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş.’ye” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

 

7 Eylül 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30528

 

 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/45)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/50)

MADDE 1 – 30/1/2018 tarihli ve 30317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığını” şeklinde, (j) bendinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiş, (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç), (e) ve (f) bentleri ile beşinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde, ikinci fıkrasının (e) bendinde ve yedinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıktan” ibareleri “Bakanlıktan” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıktan” ibaresi “Bakanlıktan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 –  Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Müsteşarlıkça” ve “Müsteşarlığa” ibareleri sırasıyla “Bakanlıkça” ve “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde, birinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde, birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde, ikinci fıkrasının (f) ve (ğ) bentleri ile üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde, üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde, ikinci fıkrasının (f) bendinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde, beşinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan “Müsteşarlıktan” ibareleri “Bakanlıktan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkta” ve “Müsteşarlığın” ibareleri sırasıyla “Bakanlıkta” ve “Bakanlığın” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlıktan” ibareleri “Bakanlıktan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde, ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, ikinci fıkrasının (c) bendi ile üçüncü fıkrasının (ç) ve (f) bentlerinde yer alan “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16  Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde, ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci, altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde, birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ve “Müsteşarlık” ibareleri sırasıyla “Bakanlıkça” ve “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve ondokuzuncu fıkralarında yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde, üçüncü, altıncı, yedinci ve onüçüncü fıkralarında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde, onbirinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde, onüçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlıktan” ibaresi “Bakanlıktan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığı” ve “Müsteşarlığa” ibareleri sırasıyla “Bakanlık” ve “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde, ikinci, üçüncü ve yedinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 29 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.