slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2018 / 55 ) İstanbul, 07.05.2018

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Bazı Düzenlemeler ile Katma Değer Vergisi Oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin BKK Resmi Gazete'de Yayımlandı.

 

05.05.2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete'de 2018/11674 Sayılı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (16) Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamına Giren ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerce Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizatın Belirlenmesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispetinin Yeniden Belirlenmesi ile Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar yayımlanmıştır.

 

Yayımlanan 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

 

1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 7103 sayılı Kanun ile eklenen 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (16) numaralı bendi kapsamında işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler için uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’i olarak belirlenen tutar % 50 olarak yeniden belirlenmiştir. Düzenleme ile daha önce 304,00 TL olan istisna tutarı 1.015,00 TL. na yükselmiştir.

 

2- 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre Sanayi Sicil Belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanmak üzere; 213 sayılı Kanuna 7103 sayılı Kanun ile eklenen geçici 30’uncu maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek ve 3065 sayılı Kanunu geçici 39’uncu maddesine göre katma değer vergisi istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makine teçhizat BKK eki listede belirlenmiştir. Ekli listede yer alan makine teçhizatın kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları bu kapsamda değerlendirilmemektedir.

 

3- 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir.

 

4- 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara geçici 3 üncü madde eklenmiştir. Eklenen madde ile 31.10.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere, Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına (%18) tabi konutların teslimlerinde aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen oran (%8) uygulanacaktır.

 

5- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların asgari vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.

 

Bahse Konu Bakanlar Kurulu Kararı metni Sirkülerimiz ekinde verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firmsEk dosyayı indirmek için tıklayınız.