slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 18"DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 32)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde2 aşağıda yer verilen değişiklikler yapılmıştır.


18 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28945

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 18DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 32)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde2 aşağıda yer verilen değişiklikler yapılmıştır.

a) 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 3. KARARNAME KAPSAMINDA L.P.G. TESLİM EDEBİLECEK OLANLAR, GEREKLİ BELGELER VE İŞLEMLER başlıklı bölümünün 3 üncü paragrafının son cümlesinde yer alanGelir İdaresi Başkanlığına vermiş olmaları. ibaresi ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa vermiş olmaları.olarak değiştirilmiştir.

b) Aynı Genel Tebliğin 4.1.2. İthalde Verilen TeminatıÇözümü” alt başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Dağıtıcılar tarafından ithal edilen L.P.G.’nin bu kararname kapsamında teslim edilmesi ve bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde beyan edilmesi üzerine, vergi dairesince 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin3ekinde yer alan EK:12 bilgi formu elektronik ortamda oluşturularak ilgili gümrük idaresine gönderilecek ve gümrük idaresince bu form uyarınca teminatıçözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

c) Aynı Genel Tebliğin 5.3İthalde Verilen TeminatıÇözümü” alt başlıklı bölümünün ilk paragrafı aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

“Üreticiler tarafından kararname kapsamında ithal edilen L.P.G.’nin, vergiye tabi olan veya olmayan aerosolüretiminde kullanıldığının, bu Tebliğin 6 ncı bölümünde açıklandığı şekilde düzenlenen aerosol üretim tasdik raporu ile tevsik edilmesi ve ÖTVye ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine, vergi dairesince 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ekindeki EK:12 bilgi formu elektronik ortamda oluşturularak gümrük idaresine gönderilecektir. Bu formdaçözülecek teminat tutarı olarak ithal edilen maldan aerosol üretiminde kullanılan miktara isabet eden tutar yazılacak ve gümrük idaresince bu form uyarınca teminatıçözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

Tebliğ olunur.

 

——————————

12/6/2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

6/3/2010 tarihli ve 27513  sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

30/7/2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.